6335 SAYILI KANUN’UN 38. MADDESİYLE EKLENEN GEÇİCİ 7. MADDENİN (15)NUMARALI FIKRASININ BEŞİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…SİLİNMETARİHİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇİNDE…” İBARESİNİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

6335 SAYILI KANUN’UN 38. MADDESİYLE EKLENEN GEÇİCİ 7. MADDENİN (15)NUMARALI FIKRASININ BEŞİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…SİLİNMETARİHİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇİNDE…” İBARESİNİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi tarafından geçici 7. maddenin (15) numaralı fıkrasının beşinci
cümlesinde yer alan “…silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde…” ibaresinin, ihya yolunun
işlevsiz hâle gelmesine neden olabilecek nitelikte olduğuna karar verildi.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Esas Sayısı: 2023/33
Karar Sayısı: 2023/117
Karar Tarihi: 22/6/2023
R.G. Tarih - Sayı : 15/9/2023 - 32310

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR:

 1. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi (E.2023/33)
 2. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi (E.2023/47)
 3. Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi (E.2023/99)
  İTİRAZLARIN KONUSU: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na
  26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun’un 38. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin (15)
  numaralı fıkrasının ikinci ve beşinci cümlelerinin Anayasa’nın 2., 13., 35. ve 36. maddelerine
  aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi
  talepleridir.
  OLAY: Ticaret sicilinden terkin olunan şirketin yeniden tescili talebiyle açılan davalarda itiraz
  konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler, iptalleri için
  başvurmuştur.
  I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKÜMLERİ
  Kanun’un geçici 7. maddesinin itiraz konusu kuralların da yer aldığı (15) numaralı fıkrası
  şöyledir:
  “(15) Bu maddede düzenlenmeyen hususlarda ilgili kanun ve esas sözleşmelerde öngörülen
  usullere göre hareket edilir. Bu madde gereğince tasfiye edilmeksizin unvanı silinen şirket
  veya kooperatiflerin ortaya çıkabilecek malvarlığı, unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten
  itibaren on yıl sonra Hazineye intikal eder. Hazine bu şirket ve kooperatiflerin borçlarından
  sorumlu tutulmaz.
  Tasfiye memurlarının sorumlulukları konusunda, özel kanunlardaki sorumluluğa ilişkin
  hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun veya Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanır.
  Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri

bulunanlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye
başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebilir.”
II. İLK İNCELEME
A. 2023/33 Sayılı Başvuru Yönünden

 1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü (İçtüzük) hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan
  Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ,
  Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU,
  Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE’nin
  katılımlarıyla 16/2/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik
  bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
  B. 2023/47 Sayılı Başvuru Yönünden
 2. Anılan İçtüzük hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir
  ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai
  AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri
  BAĞCI, İrfan FİDAN, Kenan YAŞAR ve Muhterem İNCE’nin katılımlarıyla 9/3/2023
  tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle uygulanacak kural sorunu
  görüşülmüştür.
 3. Anayasa’nın 152. ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
  Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddelerine göre bir davaya bakmakta olan
  mahkeme, bu dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya Cumhurbaşkanlığı
  kararnamesinin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görmesi hâlinde veya taraflardan birinin ileri
  sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması durumunda bu hükümlerin iptalleri
  için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak anılan maddeler uyarınca bir
  mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve
  mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması, iptali talep edilen kuralın da o davada
  uygulanacak olması gerekir. Uygulanacak kural ise bakılmakta olan davanın değişik
  evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da
  olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.
 4. İtiraz yoluna başvuran mahkeme 6102 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinin (15) numaralı
  fıkrasının ikinci ve beşinci cümlelerinin iptallerini talep etmiştir.
 5. Anılan fıkranın itiraz konusu ikinci cümlesinde bu madde gereğince tasfiye edilmeksizin
  unvanı silinen şirket veya kooperatiflerin ortaya çıkabilecek mal varlığının unvana ilişkin
  kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği öngörülmüştür.
 6. Bakılmakta olan davanın konusu ise ticaret sicilinden kaydı silinen şirketin ihyası talebine
  ilişkin olup anılan şirketin unvanının silinmesinden ortaya çıkan herhangi bir malvarlığına
  yönelik değildir. Dolayısıyla itiraz konusu ikinci cümlenin bakılmakta olan davada uygulanma
  imkânı bulunmamaktadır.
 7. Öte yandan 6216 sayılı Kanun’un “Anayasaya aykırılığın mahkemelerce ileri sürülmesi"
  başlıklı 40. maddesinde Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla yapılacak başvurularda
  izlenecek yöntem düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin (1) numaralı fıkrasında bir davaya
  bakmakta olan mahkemenin bu davada uygulanacak bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini Anayasa'ya aykırı görmesi hâlinde veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması durumunda bu fıkrada sayılan belgeleri dizi listesine bağlayarak Anayasa Mahkemesine göndereceği belirtilmiş; anılan fıkranın (a) bendinde de “İptali istenen kuralların Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduklarını açıklayan gerekçeli başvuru kararının aslı"", Anayasa Mahkemesine gönderilecek belgeler arasında sayılmıştır. Maddenin (4) numaralı fıkrasında ise açık bir şekilde dayanaktan yoksun veya yöntemine uygun olmayan itiraz başvurularının Anayasa Mahkemesi tarafından esas incelemeye geçilmeksizin gerekçeleriyle reddedileceği hükme bağlanmıştır.
 1. İçtüzük’ün 46. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde de itiraz yoluna başvuran
  mahkemenin gerekçeli kararında, Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülen hükümlerin her
  birinin Anayasa’nın hangi maddelerine, hangi nedenlerle aykırı olduğunun ayrı ayrı ve
  gerekçeleriyle birlikte açıkça gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
 2. Yine İçtüzük’ün 49. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde Anayasa
  Mahkemesince yapılan ilk incelemede başvuruda eksikliklerin bulunduğunun tespit edilmesi
  hâlinde itiraz yoluna ilişkin işlerde esas incelemeye geçilmeksizin başvurunun reddine karar
  verileceği, (2) numaralı fıkrasında ise anılan (b) bendi uyarınca verilen kararın itiraz yoluna
  başvuran mahkemenin eksiklikleri tamamlayarak yeniden başvurmasına engel olmadığı
  belirtilmiştir.
 3. Yapılan incelemede itiraz yoluna başvuran Mahkeme tarafından ileri sürülen Anayasa’ya
  aykırılık gerekçelerinin 6102 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinin (15) numaralı fıkrasının
  itiraz konusu beşinci cümlesinde yer alan “…silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde…”
  ibaresine yönelik olduğu görülmektedir. Buna karşılık itiraz konusu cümlenin kalan kısmının
  Anayasa’nın hangi maddelerine hangi nedenlerle aykırı olduğunun açıklanmadığı
  anlaşılmaktadır.
 4. Bu itibarla 6216 sayılı Kanun’un 40. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile
  İçtüzük’ün 46. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu anlaşılan itiraz
  konusu cümlenin kalan kısmına yönelik başvurunun anılan Kanun’un 40. maddesinin (4)
  numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından reddi gerekir.
 5. Açıklanan nedenlerle13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 26/6/2012
  tarihli ve 6335 sayılı Kanun’un 38. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin (15) numaralı
  fıkrasının;
  A. İkinci cümlesinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada
  uygulanma imkânı bulunmadığından bu cümleye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği
  nedeniyle REDDİNE,
  B. Beşinci cümlesinde yer alan “…silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde…” ibaresinin
  esasının incelenmesine, yürürlüğünün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında
  karara bağlanmasına,
  C. Beşinci cümlesinin kalan kısmına ilişkin başvurunun 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı
  Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin
  (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE, 9/3/2023 tarihinde
  OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
  C. 2023/99 Sayılı Başvuru Yönünden
 6. İçtüzük hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA,
  Engin YILDIRIM, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL,
  Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yıldız SEFERİNOĞLU, Selahaddin MENTEŞ, Basri BAĞCI,
  İrfan FİDAN ve Muhterem İNCE’nin katılımlarıyla 31/5/2023 tarihinde yapılan ilk inceleme
  toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, yürürlüğünün
  durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına OYBİRLİĞİYLE
  karar verilmiştir.
  III. BİRLEŞTİRME KARARLARI
  A. E.2023/47 Sayılı Başvuru Yönünden
 7. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı
  Kanun’un 38. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin (15) numaralı fıkrasının beşinci
  cümlesinde yer alan “…silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde…” ibaresinin iptaline ve
  yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin
  E.2023/47 sayılı davanın aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle E.2023/33 sayılı dava ile
  BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin E.2023/33 sayılı dosya
  üzerinden yürütülmesine 9/3/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
  B. E.2023/99 Sayılı Başvuru Yönünden
 8. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı
  Kanun’un 38. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin (15) numaralı fıkrasının beşinci
  cümlesinde yer alan "…beş yıl içinde…" ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına
  karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin E.2023/99 sayılı davanın
  aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle E.2023/33 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,
  esasının kapatılmasına, esas incelemenin E.2023/33 sayılı dosya üzerinden yürütülmesine
  31/5/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
  IV. ESASIN İNCELENMESİ
 9. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Hülya ÇOŞTAN ÇETİN tarafından hazırlanan işin
  esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükmü, dayanılan ve ilgili görülen Anayasa kuralları
  ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği
  görüşülüp düşünüldü:
  A. Anlam ve Kapsam
 10. Anonim şirketlerin tasfiye usulü 6102 sayılı Kanun’un 536 ila 548. maddelerinde hükme
  bağlanmış, limited şirketlerin tasfiyesi de anılan Kanun’un 643. maddesinde anonim şirketlere
  ilişkin tasfiye usulüne atıfla düzenlenmiştir. Kooperatiflerin tasfiyesinde de 24/4/1969 tarihli
  ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda yer alan özel hükümler dışında söz konusu
  Kanun’un 98. maddesinin 6102 sayılı Kanun’a yapmış olduğu atıf nedeniyle anonim
  şirketlere ilişkin tasfiye hükümleri uygulanmaktadır.
 11. 6102 sayılı Kanun’un 536 ila 548. maddelerinde sona eren anonim şirketin tasfiyeye
  gireceği belirtilmiş ve tasfiye usulü ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Tasfiye memurlarının
  belirlenmesi ve yetkilendirilmesi, tasfiye memurlarınca envanter ve bilançonun çıkarılması,
  şirket alacaklılarının tespiti, alacaklıların alacaklarını bildirmeye daveti, alacaklı olduğu
  bilinmekle birlikte bildirimde bulunmayanların alacaklarının bankaya depo edilmesi, şirketin süregelen işlerinin yürütülmesi, şirketin malvarlığının paraya çevrilmesi, şirketin borçlarının ödenmesi, pay bedellerinin iadesi, kalan varlığın pay sahiplerine dağıtılması, defterlerin saklanması ve şirketin sicilden terkini tasfiye usulünün ana hatlarını oluşturmaktadır.
 1. Tasfiye sürecine ilişkin bu düzenlemelerin başlıca amaçlarından birisi de şirket
  alacaklılarının korunması ve alacaklarını, sona eren şirketin veya kooperatifin mal varlığından
  alabilmelerine imkân sağlanmasıdır. Bununla birlikte tasfiyenin tamamlanmasından ve
  şirketin sicilden terkininden sonra da şirkete karşı ileri sürülebilecek taleplerin ortaya
  çıkabileceğini öngören kanun koyucu, Kanun’un 547. maddesinde ek tasfiye kurumunu
  düzenlemiştir. Bu kapsamda tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin
  yapılmasının zorunlu olduğunun anlaşılması hâlinde ilgililerin asliye ticaret mahkemesinden
  bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar şirketin yeniden tescilini isteyebilecekleri ve
  mahkemenin istemin yerinde olduğuna kanaat getirmesi hâlinde şirketin ek tasfiye için
  yeniden tesciline karar vereceği hükme bağlanmıştır. Böylece ticaret sicilinden silinmesi
  sebebiyle tüzel kişiliğini kaybeden şirketin sicile yeniden tescil edilerek tekrar tüzel kişilik
  kazanmasına ve hukuki işlemlere taraf olmasına imkân tanınarak ilgililerin olası mağduriyeti
  önlenmiştir. Ek tasfiye talebi ise herhangi bir süreye bağlanmamıştır.
 2. Anılan Kanun’un geçici 7. maddesinde münfesih olmasına veya sayılmasına karşın tasfiye
  edilmeyerek ticaret sicili kayıtlarından terkin edilmeyen anonim ve limited şirketler (şirketler)
  ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve sicilden terkinine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş,
  böylece bu şirketler ile kooperatiflerin varlıklarını şeklen sürdürmelerinin önüne geçilmesi
  amaçlanmıştır. Bu çerçevede münfesih olan veya sayılan şirketler ile kooperatiflerin anılan
  genel hükümlere nazaran kolaylaştırılmış bir usulde tasfiye edilerek unvanlarının sicilden
  silinmesine ve bunun mümkün olmaması hâlinde ise unvanlarının sicilden resen silinmesine
  yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu itibarla geçici 7. maddenin genel tasfiye usulünün
  istisnası ile ticaret unvanının sicilden resen silinme usullerini düzenlediği anlaşılmaktadır.
 3. Anılan maddenin (1) numaralı fıkrasında bu maddeye göre tasfiye edilecek ve ticaret
  sicilinden silinecek şirket ve kooperatifler belirlenmiştir. Bu kapsamda 1/7/2015 tarihine
  kadar sermayelerini mevzuatta öngörülen tutarlara çıkarmamış olan şirketler, münfesih
  sayılan şirketler, dağılmış sayılan kooperatifler, son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları
  yapılamayan şirketler ve kooperatifler ile tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak bilançoları
  genel kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamamış olan şirketler
  ve kooperatifler sayılmıştır. Söz konusu maddenin (2) numaralı fıkrasıyla davacı veya davalı
  sıfatı devam eden şirket ve kooperatifler ise kapsam dışında tutulmuştur.
 4. Maddenin (4) numaralı fıkrasında ise bu maddeye göre yapılacak tasfiye usulü
  kapsamında ilgili şirket ve kooperatife ihtar yapılması gerekliliği ile bu ihtarın ilan usulü ve
  içeriği düzenlenmiştir. Sermaye artırımında bulunmayarak münfesih olan şirketlere yapılacak
  söz konusu ihtarda tasfiye memurunun bildirilmesi gerektiği, aksi hâlde tescil kaydının
  sicilden silineceği, madde kapsamındaki diğer şirketlere ve kooperatiflere yapılacak ihtarda
  ise faaliyetlerine devam etmek istemeleri hâlinde münfesih olma nedenini ortadan kaldıran
  işlemlerin yapılarak ispat edici belgelerin bildirilmesi hususunun belirtilmesi öngörülmüştür.
 5. (5) numaralı fıkrada ihtar üzerine şirket veya kooperatif tarafından tasfiye memurlarının
  bildirilmesi hâlinde tasfiye memurlarının ve adreslerinin tescil ve ilan edileceği, ayrıca bu
  ilanda şirket veya kooperatif alacaklılarının alacaklarını bildirmeye davet edileceği, şirket veya kooperatifin mal varlığı ile alacak ve borçlarını gösteren listenin de şirket yetkilileri tarafından tasfiye memurlarına verilmesi ihtarının yer alacağı düzenlenmiştir.
 1. (6), (7) ve (8) numaralı fıkralarda tasfiye memurlarınca tasfiyenin gerçekleştirilmesi
  üzerine şirketin veya kooperatifin unvanının sicilden silinmesi ve ilanı hükme bağlanmıştır.
  (9) numaralı fıkrada ise tasfiye memurlarının gerekli bilgi veya belgelere erişememesi ve bu
  durumun bildirimi üzerine unvanın silinmesi ve bu hususun ilanı düzenlenmiştir. (10)
  numaralı fıkrada bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiyesine başlanan şirket veya
  kooperatiflerin genel kurullarının iki defa üst üste toplanamaması hâlinde, son ve kati
  bilançonun sicile tevdii üzerine tasfiyenin sona ermiş sayılması ve unvanın sicilden silinerek
  bu hususun ilanı hükme bağlanmıştır.
 2. Söz konusu maddenin (11) numaralı fıkrasında, (4) numaralı fıkraya göre yapılan ihtar ve
  ilana süresi içinde cevap vermeyen ya da tasfiye memuru bildirmeyen, durumunu kanuna
  uygun hâle getirmeyen veya faaliyette bulunduğu adresi kanıtlamayan şirket ve
  kooperatiflerin sicilden tasfiye edilmeksizin resen terkini öngörülmüştür.
 3. (12) numaralı fıkrada bu madde uyarınca tasfiye sürecinin işletilememesi veya iflas
  durumunun söz konusu olması hâlinde şirket veya kooperatifin borçlarının bulunmasının
  unvanın sicilden silinmesine engel teşkil etmediği belirtilmiştir.
 4. (15) numaralı fıkranın ikinci ve üçüncü cümlelerinde bu madde uyarınca tasfiye
  edilmeksizin unvanı silinen şirket veya kooperatiflerin ortaya çıkabilecek mal varlıklarının
  unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve
  Hazinenin bu şirket veya kooperatifin borçlarından dolayı sorumlu tutulamayacağı hükme
  bağlanmıştır. Anılan fıkranın beşinci cümlesinde ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya
  kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanların haklı sebeplere dayanarak silinme
  tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını
  isteyebileceği düzenlenmiştir. Anılan cümlede yer alan "…silinme tarihinden itibaren beş yıl
  içinde…” ibaresi itiraz konusu kuralı oluşturmaktadır.
 5. Kelime anlamıyla yeniden canlandırma, diriltme anlamlarına gelen ihya; itiraz konusu
  kural kapsamında sicilden silinen şirket veya kooperatifin sicile tescil edilerek tekrar tüzel
  kişilik kazanmasını, böylelikle hukuki işlemlere taraf olmasını sağlayan hukuki kurumu ifade
  etmektedir.
  Yukarıda açıklanan geçici 7. madde anlamında ihya, bu madde uyarınca genel hükümlere
  nazaran kolaylaştırılmış usulde tasfiye olunan veya yine bu maddeye göre tasfiye
  edilmeksizin resen sicilden silinen şirketler ile kooperatiflerin yeniden sicile tescil edilerek
  tüzel kişilik kazanmaları amacıyla öngörülmüş hukuki bir kurumdur. Bu amaçla alacaklılar ile
  hukuki menfaatleri bulunanların haklı sebeplere dayanarak ilgili şirketin veya kooperatifin
  tüzel kişilik kazanabilmesi için mahkemeye başvurmasına imkân tanınmıştır.
 6. Söz konusu haklı sebepler kapsamında kanunda öngörülen usule uyulmadan sicilden silme
  işleminin yapılması, sicilden silinen şirket veya kooperatife ait bazı aktiflerin sonradan ortaya
  çıkması, şirket organlarına karşı sorumluluk davası açılması veya şirket lehine bir dava
  açılması ya da şirkete karşı dava açılması veya icra takibi başlatılması gerekliliği gibi şirketin
  tüzel kişiliğinin dolayısıyla hak ve fiil ehliyetinin bulunmasını zorunlu kılan hâller örnek
  gösterilebilir.
 7. Kanun’un ek tasfiyeyi düzenleyen 547. maddesinde, Kanun’daki olağan usule göre tasfiye
  edilerek ticaret sicilinden silinen şirketlerin ek tasfiye işlemlerinin zorunluluk arz etmesi
  hâlinde mahkemeden yeniden sicile tescili talebine ilişkin hükümler belirlenmiş ve talep
  herhangi bir süreyle sınırlanmamıştır. Kanun’un geçici 7. maddesinde ise münfesih olan veya
  sayılan şirketler ile kooperatifler için kolaylaştırılmış bir tasfiye neticesinde veya bazı hâllerde
  tasfiyesiz bir şekilde ticaret sicilinden silinmeyi mümkün kılan ve 1/7/2015 tarihine kadar
  uygulanma imkânı olan istisnai bir süreç düzenlenmiştir. İtiraz konusu kural ise bu madde
  uyarınca ticaret sicilinden silinen şirketler ile kooperatiflerin ihyası için başvurulabilecek
  süreyi silinme tarihinden itibaren beş yıl ile sınırlamaktadır.
  B. İtirazların Gerekçeleri
 8. Başvuru kararlarında özetle; sicilden terkin edilen şirketin ihyası için açılacak davanın
  ticaret sicilinden silinme tarihinden itibaren beş yıl ile sınırlanmış olması sebebiyle ihya
  davası açılmasının mümkün olmadığı, bu sebeple şirkete karşı açılabilecek diğer davaların da
  açılamadığı belirtilerek itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2., 10., 13., 35. ve 36. maddelerine
  aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
  C. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
 9. 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesi uyarınca kural, ilgisi nedeniyle Anayasa’nın 40.
  maddesi yönünden de incelenmiştir.
 10. Anayasa’nın 35. maddesinde "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. /Bu haklar,
  ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir./ Mülkiyet hakkının kullanılması toplum
  yararına aykırı olamaz.” denilmektedir. Anayasa’nın anılan maddesiyle güvenceye bağlanan
  mülkiyet hakkı, ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal
  varlığı hakkını kapsamaktadır.
 11. Mülkiyet hakkı; kişiye başkasının hakkına zarar vermemek ve kanunların koyduğu
  sınırlamalara uymak şartıyla sahibi olduğu şeyi dilediği gibi kullanma, semerelerinden
  yararlanma ve üzerinde tasarruf etme imkânı veren bir haktır (AYM, E.2017/21, K.2020/77,
  24/12/2020, § 137; E.2019/100, K.2020/62, 22/10/2020, § 13).
 12. Öte yandan Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin korunması” başlıklı 40. Maddesinin
  birinci fıkrası “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama
  geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir” hükmünü
  içermektedir.
  Anılan hükme göre kişilerin yargı makamları ile idari makamlar önünde haklarını
  arayabilmelerine kolaylık ve imkân sağlanması anayasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluk,
  temel hak ve özgürlüğü ihlal edilen ya da ihlal edildiğini iddia eden kişilerin ilgili yargı veya
  idari merciler nezdinde şikâyetlerini dile getirmesi hususunda devlete gerekli ve yeterli
  mekanizmaları oluşturarak uygun koşulları sağlama yükümlülüğü getirmektedir (AYM,
  E.2019/102, K.2019/99, 25/12/2019, § 16; E.2021/46, K.2022/47, 21/4/2022, § 15).
 13. Bu çerçevede Anayasa’nın anılan maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkı;
  anayasal bir hakkının ihlal edildiğini ileri süren herkese hakkın niteliğine uygun olarak
  iddialarını inceletebileceği makul, erişilebilir, etkili, ihlalin gerçekleşmesini veya sürmesini
  engellemeye ya da sonuçlarını ortadan kaldırmaya elverişli idari ve yargısal yollara başvuruda bulunabilme imkânının sağlanmasını teminat altına almaktadır (AYM, E.2019/102,K.2019/99, 25/12/2019, § 17; E.2021/46, K.2022/47, 21/4/2022, § 16).
 1. 6102 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinde münfesih olmasına veya sayılmasına karşın
  tasfiye edilmeyerek ticaret sicili kayıtlarından terkin edilmeyen şirketler ile kooperatiflerin
  sicilden resen terkin edilmesi öngörülmektedir. Borçlu şirket ve kooperatiflerin sicilden terkin
  edilmesi bunların taraf ehliyetini de sona erdirdiğinden alacaklıların bu şirketler ve
  kooperatifler aleyhine dava açması imkânı ortadan kalktığı gibi bu şirket ve kooperatifler
  tarafından dava açılabilmesi imkânı da sona ermektedir.
 2. Anılan Kanun’un geçici 7. maddesinin itiraz konusu kuralın da yer aldığı (15) numaralı
  fıkrasıyla bu şirketler ile kooperatiflerin ihya edilmesi imkânı getirilmiştir. Bu bağlamda resen
  sicilden resen terkin edilen şirket ve kooperatiflerden alacağı bulunan kişiler ile bunların
  yeniden tüzel kişilik kazanmasında menfaati bulunan kişiler ilgili şirket veya kooperatifin
  ihyası talebinde bulunabilir. Bununla birlikte itiraz konusu kural, tüzel kişiliğin ihya
  edilebileceği süreyi silinme tarihinden itibaren beş yılla sınırlandırmıştır.
 3. Sicil kayıtları terkin edilen şirket ve kooperatiflerden alacaklı olanların bu alacaklarının ve
  bunlara karşı ileri sürülebilecek diğer maddi taleplerin Anayasa’nın 35. maddesi kapsamında
  mülk teşkil ettiği açıktır. Dolayısıyla Anayasa’nın 35. maddesiyle bağlantılı olarak 40.
  maddesinden doğan güvencelerin sicil kaydı terkin edilen şirket ve kooperatiflerden alacaklı
  olanların bu alacakları yönünden de geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Anayasa’nın 40. maddesi
  alacaklının alacağının varlığını tespit ettirebileceği, takip ve tahsilini sağlayabileceği etkili
  başvuru yollarının oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.
 4. Bu kapsamda mülkiyet hakkı ile bağlantılı olan kuralla Anayasa’nın 40. Maddesi
  kapsamında devletin bu hakkın korunmasıyla ilgili gerekli koşulları sağlama fonksiyonunu ne
  ölçüde yerine getirdiğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
 5. Anılan Kanun’un geçici 7. maddesi uyarınca sicilden silinen şirketler ile kooperatiflerin
  ihyası için tanınan mahkemeye başvuru süresi bu yolu işlevsiz kılacak nitelikte olmamalıdır.
  Bu itibarla alacaklılar ile hukuki menfaatleri bulunanların haklı sebeplere dayanarak ihya
  talebiyle mahkemeye başvurmaları için itiraz konusu kuralla öngörülen sürenin bu yolu
  işlevsiz kılıp kılmadığı değerlendirilmelidir.
 6. Münfesih olan veya sayılan şirketler ile kooperatiflerin sicilden silinmesine ilişkin istisnai
  bir usulü düzenleyen Kanun’un geçici 7. maddesi ile sicil kayıtlarının fiilî durumu
  yansıtmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla anılan şirketler ile kooperatiflere
  ilişkin hukuki statünün kesinleştirilmesi amacıyla ihya başvurularına ilişkin sürenin kuralla
  sınırlanması, sicilden silinmeye ilişkin istisnai usulün niteliğinin gereği olarak görülebilir.
 7. Bununla birlikte temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine ilişkin iddiaların ileri
  sürülebileceği bir başvuru yolunun mevzuatta öngörülmesi yeterli değildir. Söz konusu
  başvuru yolunun aynı zamanda uygulamada da etkili olması diğer bir ifadeyle başarı şansı
  sunması gerekir.
 8. Kuralla sicilden silinen şirketler ile kooperatiflere ilişkin ihya başvurusu için öngörülen
  sürenin silinme tarihinden itibaren başladığı ve kuralda alacaklıların veya hukuki menfaati
  bulunanların bu tasfiyeden haberdar olmasını sağlayacak güvencelere yer verilmediği
  görülmüştür. Bunun yanı sıra kural, ihya için öngörülen sürenin başlaması bakımından alacaklının veya hukuki menfaati bulunanın söz konusu alacağını ya da hukuki menfaatini talep edebilme imkânından haberdar olması şartını da aramamaktadır. Bu durum alacaklılar ile hukuki menfaatleri bulunanların bu süre dolduktan sonra haberdar oldukları veya ileri sürülebilir duruma gelen talepleri için öngörülen ihya yolunun işlevsiz hâle gelmesine neden olabilecek niteliktedir.
 1. Bu bağlamda Kanun’un geçici 7. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış bir tasfiye neticesinde
  veya bazı hâllerde tasfiyesiz bir şekilde sicilden silinme durumunda yeniden tescil talebinin
  silinme tarihinden itibaren süreye bağlanmış olmasının bu yolun işlevsiz hâle gelmesine
  neden olabileceği görülmüştür. Başka bir deyişle şirkete veya kooperatife karşı ileri sürülebilir
  haklı talebin ortaya çıktığı, talep sahibinin bu durumu öğrendiği veya öğrendiğinin makul
  olarak kabul edilebildiği ve talebin hukuken ileri sürülebilir hâle geldiği tarih yerine silinme
  tarihinden başlayan sürenin ihya yolunun işlevini gerçekleştirmesine engel teşkil ettiği
  anlaşılmıştır.
 2. Bu yönüyle kural Kanun’un geçici 7. maddesi uyarınca sicilden silinen şirketler ile
  kooperatiflerin yeniden tescili amacıyla yapılabilecek ihya başvurusuna ilişkin azami sürenin
  silinme tarihinden itibaren başlatılması Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan
  mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru
  hakkına aykırılık oluşturmaktadır.
 3. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 35. ve 40. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.
  Kuralın Anayasa’nın 2. maddesine de aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de bu bağlamda
  belirtilen hususların Anayasa’nın 35. ve 40. maddeleri yönünden yapılan değerlendirmeler
  kapsamında ele alınmış olması nedeniyle Anayasa’nın 2. maddesi yönünden ayrıca bir
  inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.
  Kural Anayasa’nın 35. ve 40. maddelerine aykırı görülerek iptal edildiğinden ayrıca
  Anayasa’nın 10., 13. ve 36. maddeleri yönünden incelenmemiştir.
  V. YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI TALEBİ
 4. Başvuru kararında özetle, itiraz konusu kuralın uygulanması hâlinde telafisi güç veya
  imkânsız zararların doğabileceği belirtilerek yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi
  talep edilmiştir.
  13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı
  Kanun’un 38. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin (15) numaralı fıkrasının beşinci
  cümlesinde yer alan "…silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde…” ibaresine yönelik
  yürürlüğün durdurulması talebinin, koşulları oluşmadığından REDDİNE 22/6/2023 tarihinde
  OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

  VI. HÜKÜM
  13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı
  Kanun’un 38. maddesiyle eklenen geçici 7. maddenin (15) numaralı fıkrasının beşinci
  cümlesinde yer alan “…silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde…” ibaresinin Anayasa’ya
  aykırı olduğuna ve İPTALİNE 22/6/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum Yaz