ANAYASA MAHKEMESİ, BAZI HİZMETLERİN ENGELLİLERİN ERİŞEBİLİRLİĞİNE UYGUN HÂLE GETİRİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜREYİ UZATAN YASA KURALINI İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ, BAZI HİZMETLERİN ENGELLİLERİN ERİŞEBİLİRLİĞİNE UYGUN HÂLE GETİRİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜREYİ UZATAN YASA KURALINI İPTAL ETTİ

AYM, 22/6/2023 tarih ve 2022/110 E. sayılı kararında, denetim sonucunda ilgili
belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve
açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için
birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren sekiz yılı geçmemek üzere ek süre
verilebilmesini öngören 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 47.
maddesiyle 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 3. maddesinin altıncı
fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “…dört yılı…” ibaresinin “…sekiz yılı…” şeklinde
değiştirilmesinin Anayasa’nın 5., 17. ve 61. maddelerine aykırı olduğu sonucuna vardı.
İptal kararının gerekçesi şu şekilde:
“52. Anayasa’nın 17. maddesinde “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” hükmüne yer verilmiştir. Kişinin yaşam hakkı ile
maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı, birbirleriyle sıkı bağlantıları olan,
devredilmez ve vazgeçilmez haklarındandır.

 1. Anayasa’nın 5. maddesi insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için
  gerekli şartları hazırlamayı devletin temel amaç ve görevleri arasında saymıştır.
  Anayasa’nın 17. maddesinde temel haklar olarak güvence altına alınmış olan yaşam hakkı
  ile maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının etkili bir şekilde
  korunabilmesi yalnızca devletin bu haklara müdahaleden kaçınmasına bağlı değildir.
  Anayasa’nın 5. ve 17. maddeleri uyarınca devletin pozitif yükümlülükleri de
  bulunmaktadır. Bu pozitif yükümlülükler bazı durumlarda söz konusu temel hakların
  korunması için belirli tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir (benzer yönde bkz. AYM,
  E.2019/11, K.2019/86, 14/11/2019, § 13).
 2. Bunun yanı sıra devletin engellilere yönelik pozitif yükümlülükleri kapsamında
  Anayasa’da çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Bu bağlamda Anayasa’nın 10. maddesi
  gereğince engellilere ilişkin bu görevlerin yerine getirilmesi için pozitif ayrımcılık içeren
  tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacaktır (AYM, E.2022/51, K.2022/94, 20/7/2022, §
  18).
 3. Anayasa’nın 61. maddesinin ikinci fıkrasında ise “Devlet, sakatların
  korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır” denilmek suretiyle
  engellilerin sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler kapsamında
  olduğu belirtilmiştir.
 4. Buna göre Anayasa’nın anılan maddeleri uyarınca, engellilerin korunmasını ve
  toplum hayatına uyumunu sağlamak için gerekli tedbirleri alma görevi devlete yüklenen
  pozitif yükümlülükler kapsamında kalmaktadır. Bu çerçevede 5378 sayılı Kanun’un anılan
  maddelerinde belirtilen yapıların, açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin
  erişebilirliğine uygun hâle getirilmesi de maddi ve manevi varlığın korunması ve
  geliştirmesi hakkı bağlamında devletin engellilere ilişkin pozitif ödevleri kapsamında
  değerlendirilmesi gerekmektedir.
  57. Kanun’un dava konusu kuralın da yer aldığı geçici 3. maddesinin altıncı
  fıkrasının üçüncü cümlesinde ise geçici 2. madde ile bu maddede belirtilen erişilebilirlik

standartlarının ve yükümlülüklerinin uygulanmasının izlenmesi ve denetimi amacıyla
kurulan komisyon tarafından yapılan denetimler sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum
ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri
ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için geçici 3. maddenin
birinci fıkrasında belirtilen sürenin bitiminden itibaren verilebilecek ek süre sekiz yıla
çıkarılmıştır.

 1. Kanun’un anılan maddelerinde umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve
  açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun hâle getirilmesi
  zorunlu kılınmış ise de bu yerlerin engellilerin erişebilirliğine uygun hâle getirilmesi için
  bir geçiş süreci öngörülmüştür. Bununla birlikte 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun
  ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 34.
  maddesiyle ihdas edilen geçici 3. maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinin ilk
  hâlinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için iki yılı geçmemek üzere ek
  süre verilebileceği hükme bağlanmıştır. 23/7/2020 tarih ve 7252 sayılı Dijital Mecralar
  Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 7.
  maddesiyle bu süre “üç yıl” şeklinde yeniden düzenlenmiş, 18/7/2021 tarih ve 7333
  sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
  Kanun’un 15. maddesiyle süre “dört yıl” olarak tekrar belirlenmiştir. Son olarak dava
  konusu kuralla anılan cümlede yer alan “…dört yılı…” ibaresi “…sekiz yılı…” şeklinde
  değiştirilmiş, bu yolla gerek geçici 2. maddede gerekse geçici 3. maddede geçiş süreci için
  öngörülen sürelerin kanuni düzenlemeler ile müteaddit defalar uzatılması yoluna
  gidilmiştir.
 2. Kanun’un anılan maddelerinde umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve
  açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun hâle getirilmesi
  için öngörülen sürenin devamlı uzatılmasının engellilerin toplum içinde yer almaları, iş
  gücüne katılmaları ve bireysel olarak yaşayabilmeleri imkânını olumsuz etkileyeceği
  açıktır.
 3. Bunun yanı sıra Kanun’da umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık
  alanlar ile toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun hâle getirilip
  getirilmediğinin denetlenmesi amacıyla bir komisyon kurulması öngörülmüş ve ayrıca
  Kanun’un geçici 4. maddesinde sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini
  yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilenler hakkında idari para cezasının
  uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak söz konusu alanların ve toplu taşıma araçlarının
  engellilerin erişebilirliğine uygun hâle getirilmesi için öngörülen sürenin devamlı
  uzatılması Kanun’da öngörülen denetim mekanizmasını işlevsiz hâle getireceği gibi
  Kanun’un öngördüğü yükümlülüklere uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanması
  imkânını da ortadan kaldırmaktadır. Süre uzatımının devamlılık kazanması ise söz konusu
  alanları ve toplu taşıma araçlarını engellilerin erişebilirliğine uygun hâle getirilmesi
  yükümlülüğü bulunanların yükümlülüklerini yerine getirme hususunda istekli
  davranmamasına yol açacak niteliktedir.
 4. Öte yandan umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu
  taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesinin ilgili kamu
  kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine aşırı külfet yüklemeyeceği, söz konusu
  yapılar, alanlar ve toplu taşıma araçları üzerinde gerçekleştirilecek bir takım ufak tadilat
  ve tamirat ile yapılacak bazı eklemelerle söz konusu yapılar, alanlar ve toplu taşıma
  araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesinin mümkün olduğu
  açıktır.
 5. Buna göre Kanun’un yayımlandığı tarih de dikkate alındığında geçen süre
  içinde her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının engellilerin
  erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yapılması için
  öngörülen sürenin dört yıl daha uzatılmasının maddi ve manevi varlığın korunması ve
  geliştirmesi hakkı bağlamında devlete yüklenen engellilerin korunmalarını ve toplum
  hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alma şeklindeki pozitif yükümlülüğe aykırı
  olduğu sonucuna varılmıştır.
 6. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 5., 17. ve 61. maddelerine aykırıdır.
  İptali gerekir.
  Kural, Anayasa’nın 5., 17. ve 61. maddelerine aykırı görülerek iptal edildiğinden
  ayrıca Anayasa’nın 2., 10., 20., 23., 42., 49. ve 90. maddeleri yönünden incelenmemiştir.”

Yorum Yaz