AYM ve AİHM Bireysel Başvuru

AYM ve AİHM Bireysel Başvuru

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere profesyonel hukuk hizmeti vermektedir.

Ülkemizde kişi hak ve hürriyetlerinin daha iyi korunmasını sağlamak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümlerinin uygulanmasını daha etkin kılmak amacıyla, 23 Eylül 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu yürürlüğe girmiştir.

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri yasama, yürütme veya yargı organlarının işlemleri tarafından ihlal edilen bireylerin son çare olarak başvurabilecekleri olağanüstü bir kanun yoludur.
Bireysel başvuru, kendine özgü kural ve uygulamaları olan, insan hakları hukukunda uzmanlık gerektiren, teknik bir alandır. Bu nedenle bireysel başvurularda izlenecek yol ve yöntemler ile hukuki süreçler, diğer dava türlerinden tamamen farklıdır.

Bir bireysel başvurudan sonuç alabilmek için öncelikle başvurunun kabul edilebilir bulunması gerekir. AYM’nin ve AİHM’in kabul edeceği bir bireysel başvuru dilekçesinin içeriği, hem şekil şartları, hem de esasa ilişkin koşullar açısından, diğer dava (idari davalar, ceza davaları, hukuk davaları vd) dilekçelerinden çok farklıdır.

Bir başvurunun kabul edilebilir bulunup esasının incelenebilmesi, bütün kabul edilebilirlik kriterlerinin karşılanması koşuluna bağlıdır. Sayı olarak oldukça fazla olan bu kriterler, başvurunun esasının incelenebilmesinin ön koşulunu oluşturmaktadır.

Resmi internet sayfasındaki güncel verilere göre Anayasa Mahkemesi, kendisine yapılan başvuruların %79.5’i; AİHM ise %79’u hakkında kabul edilemezlik kararı vermiştir. Bu rakamlar bireysel başvuruların bu alanda uzman avukatlar tarafından hazırlanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Ayrıca, başvuru dilekçesi AİHM tarafından hükümete komünike edildiğinde başvurucuların bir avukat tarafından temsil edilmesi zorunludur.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e bireysel başvuru alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Bireysel başvuru formu ve forma ek açıklamaların hazırlanması,
  • Bireysel başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin ilgili dava dosyaları içinden seçilerek, başvuru dosyasının oluşturulması,
  • Başvurucuların AYM ve AİHM nezdinde temsil edilmesi,
  • AYM ve AİHM ile yapılacak komünikasyonun sağlanması,
  • AİHM’in başvuruculara gönderdiği hükümet savunmasına karşı cevap dilekçesi hazırlanması,
  • AYM’nin idari ret kararlarına itiraz,
  • AYM ve AHİM kararlarının infaz süreçlerinin takibi.

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz