Dew Partners Hukuk

GÜNCEL YARGI KARARLARI

MÜŞTEREK ÇOCUĞUN EĞİTİM MASRAFLARININ NAFAKAYA MAHSUBEN YAPILDIĞI KABUL EDİLEMEZ

MÜŞTEREK ÇOCUĞUN EĞİTİM MASRAFLARININ NAFAKAYA MAHSUBEN YAPILDIĞI KABUL EDİLEMEZ

Babanın çocuğunun eğitimi ile ilgilenmesi, giderlerini karşılaması ahlaki bir görevin ifası mahiyetindedir. Dolayısıyla nafaka borçlusu tarafından müşterek çocuğun, okul aidatına ilişkin olarak yaptığı ödemeler, nafakaya mahsuben ödediğine dair açıklama içermiyorsa yapılan ödemelerin nafakaya mahsuben yapıldığı kabul edilemez. KARARIN TAM METNİ: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No: 2022/5396 Karar No: 2022/6165 Karar Tarihi: 22.06.2022 Taraflar arasındaki […]

Devamını Gör
TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDI İÇERSE DAHİ HEM REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA HEM DE KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILAMAZ

TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDI İÇERSE DAHİ HEM REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA HEM DE KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILAMAZ

Rehinle teminat altına alınmış ve kambiyo senedine de bağlanmış bir alacağın tahsili amacıyla, borçlu aleyhine “tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla” ibaresini içerse dahi aynı anda ve sıra gözetilmeksizin hem rehnin paraya çevrilmesi yolu ile hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamaz. KARARIN TAM METNİ: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Esas No: 2021/2 […]

Devamını Gör
ZORUNLU DEPREM SİGORTA POLİÇESİ GEREĞİ TAZMİNATTA ZAMANAŞIMI

ZORUNLU DEPREM SİGORTA POLİÇESİ GEREĞİ TAZMİNATTA ZAMANAŞIMI

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler sözleşmenin sona ermesindenitibaren iki yılda zamanaşımına uğrar ancak borcun ikrarı halinde ödemenin yapıldığı tarihitibariyle zamanaşımı kesilmiş ve yeni on yıllık süre işlemeye başlamış olur.KARARIN TAM METNİ:Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas No: 2017/1035Karar No: 2019/9243Karar Tarihi: 10.10.2019Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; davanın zamanaşımınedeniyle reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı […]

Devamını Gör
İDARİ YARGIDA RET KARARLARI

İDARİ YARGIDA RET KARARLARI

İdari yargıda verilen ret kararlarının kesin hüküm etkisi ve idare yönünden herhangibir bağlayıcılığı yoktur.KARARIN TAM METNİDanıştay İdari Dava Daireleri KuruluEsas No: 2023/171Karar No: 2023/623Karar Tarihi: 30.03.2023Dava konusu istem: Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğüne ait Ankara İli, Yenimahalleİlçesi, …Mahallesi, … ada, … parsel (eski …ada, … parsel) sayılı taşınmazın “park alanı”olarak belirlenmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve … […]

Devamını Gör
BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK

TCK.nun 158/1-f. maddesinde yazılı bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu da oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışma ağır ceza mahkemesinin görev alanındadır. KARARIN TAM METNİ: Yargıtay 8. Ceza Dairesi Esas No: 2013/2817 Karar No: 2014/9715 Karar Tarihi: 16.04.2014 Oluşa ve dosya kapsamına göre, şikayetçinin msn adresini ve şifresini bir şekilde ele geçiren […]

Devamını Gör
İYİ HALLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İYİ HALLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İyi hal kararının hükümlünün yargılandığı ve ceza aldığı dosyadaki delillere göreverilmesi bozma sebebidir.KARARIN TAM METNİ:Yargıtay 1. Ceza DairesiEsas No: 2023/473Karar No: 2023/794Karar Tarihi: 03.03.2023Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan … 15. Ağır Ceza Mahkemesinin, 25.01.2018 tarihli,2017/201 Esas ve 2018/22 Karar sayılı kararı ile 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü …'nin bucezasının infazı sırasında, yapılan […]

Devamını Gör
AVUKATA BELGE VERİLMEMESİ

AVUKATA BELGE VERİLMEMESİ

Bankaların avukata belge vermemesi görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.KARARIN TAM METNİ:Yargıtay 19. Ceza DairesiEsas No: 2018/3834Karar No: 2019/8944Karar Tarihi: 27.05.2019Görevi kötüye kullanma suçundan şüpheliler … ve … haklarında yürütülen soruşturma evresisonucunda Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 23/08/2017 tarihli ve 2017/9592soruşturma, 2015/4820 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazınreddine dair mercii Edirne 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin […]

Devamını Gör
MAHKEME KARARLARININ İNFAZDA ŞÜPHE UYANDIRMASI

MAHKEME KARARLARININ İNFAZDA ŞÜPHE UYANDIRMASI

Mahkeme kararlarının infazda şüphe ve tereddüt uyandırması bozma sebebidir.KARARIN TAM METNİ:Hukuk Genel KuruluEsas No: 2023/468Karar No: 2023/608Karar Tarihi: 07.06.2023 Taraflar arasındaki mal rejimi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda … 2. AileMahkemesince davanın kabulüne ilişkin karar hakkında tarafların istinaf başvuruları … BölgeAdliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince ayrı ayrı kısmen kabul edilmiştir. Bu kararın tarafvekillerince temyiz edilmesi […]

Devamını Gör
DÜZENLEME TARİHİ OLMAYAN TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜNİMZALANMASI

DÜZENLEME TARİHİ OLMAYAN TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜNİMZALANMASI

Düzenleme tarihi olmadan imzalanan tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğununkabulü gerekir.KARARIN TAM METNİ:Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas No: 2010/2871Karar No: 2010/6900Karar Tarihi: 08.06.2010 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasınadair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlarokunup gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşmazlık, tahliye taahhütnamesine dayanılarak yapılan icra takibine itirazın iptali vekiralananın tahliyesine ilişkindir. […]

Devamını Gör
MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI

MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI

Anayasa’daki hakların etkili bir biçimde korunması için, davaya bakan yargıyerlerinin tarafların taleplerini, iddialarını, delillerini etkili bir biçimde inceleme görevlerivardır.KARARIN TAM METNİ:Anayasa MahkemesiBaşvuru No: 2013/500Karar Tarihi: 20/03/2014 I. BAŞVURUNUN KONUSU1. Başvurucu, yargılandığı ceza davasından beraat ettiğine ilişkin kararda vekaletücretine hükmedilmemesi nedeniyle kararı temyiz etmesinden sonraki dönemde7/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin EtkinleştirilmesiAmacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve […]

Devamını Gör
TEMERRÜT OLGUSUNDA BORCUN MİKTARI

TEMERRÜT OLGUSUNDA BORCUN MİKTARI

Kiracının, kendisine verilen 30 günlük süreye rağmen kira bedelindeki 0,35 TL eksikolan bedeli ödememesi halinde, 0,35 TL üzerinden itirazın kaldırılmasına ve temerrütnedeniyle tahliyeye karar verilmesi gerekir. Borcun miktarının az ya da çok olması temerrütolgusunun gerçekleşmesini engellemez.KARARIN TAM METNİ:Yargıtay 6. Hukuk Dairesi        Esas No: 2015/6655Karar No: 2015/10585Karar Tarihi: 01.12.2015 İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı […]

Devamını Gör
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BORCA YÖNELİK KABUL BEYANI

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BORCA YÖNELİK KABUL BEYANI

Borçlu tarafından sosyal medya üzerinden gönderilen ve borca yönelik kabul beyanı içerenmesajlar borç için delil niteliğinde olup bu halde borcun varlığını kabul anlamında yorumlanmalıdır. KARARIN TAM METNİ:Yargıtay 19. Hukuk DairesiEsas No: 2015/14813Karar No: 2016/2351Karar Tarihi: 15.02.2016 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayıdavanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde […]

Devamını Gör
SÜRESİNDE YAPILMAYAN FESİH BİLDİRİMİ

SÜRESİNDE YAPILMAYAN FESİH BİLDİRİMİ

SÜRESİNDE YAPILMAYAN FESİH BİLDİRİMİÖZET: Kira sözleşmesinde geçersiz fesih “Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesihdönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerliolur.” hükmü gereği bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.KARARIN TAM METNİ:Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas No: 2017/7129Karar No: 2017/17713Karar Tarihi: 14.12.2017TBK'nın 328/son maddesine göre, "Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veyabildirim süresine […]

Devamını Gör
İYİ HALLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İYİ HALLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İYİ HALLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: İyi hal kararının hükümlünün yargılandığı ve ceza aldığı dosyadaki delillere göreverilmesi bozma sebebidir.Yargıtay 1. Ceza DairesiEsas No: 2023/473Karar No: 2023/794Karar Tarihi: 03.03.2023Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan … 15. Ağır Ceza Mahkemesinin, 25.01.2018 tarihli,2017/201 Esas ve 2018/22 Karar sayılı kararı ile 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü …'nin bucezasının infazı […]

Devamını Gör
Kusur Belirlemesi

Kusur Belirlemesi

Eşine ve ortak çocuklara sürekli fiziksel şiddet uygulayan, sürekli eve arkadaşlarını getirip alkol alan, ayrı yaşadıkları 5-6 yıl içerisinde çocuklarına bakmayan erkek ile “erkeğin kız kardeşinin eşi ile erkeği aldatan” kadının kusurları eşittir. KARARIN TAM METNİ: YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2022/3382 Karar No: 2022/6131 Karar Tarihi: 22.6.2022 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk […]

Devamını Gör
HAKLI BEKLENTİ

HAKLI BEKLENTİ

Yönetimin, yönetim olmaktan kaynaklanan gücünü ve olanaklarını kullanarak makul beklentiyi karşılayabileceği, baskın kamu yararı olmadığı durumlarda, kamu görevlilerinin haklı beklentilerinin zedelenmemesi gerektiği kabul edilir. KARARIN TAM METNİ: Danıştay 2. Daire Başkanlığı Esas No: 2020/2174Karar No: 2023/563 Karar Tarihi: 21.02.2023DAVANIN KONUSU: … PTT Merkez Müdürlüğünde koruma ve güvenlik görevlisi olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, dağıtıcı olarak atanmasına ilişkin […]

Devamını Gör
Davadan veya Ferilerinden Feragat Beyanının, Kesin ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Açık Olması Lazımdır

Davadan veya Ferilerinden Feragat Beyanının, Kesin ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Açık Olması Lazımdır

Yargıtay; boşanma davasında davacı kadının dilekçesinde “boşanma halinde kendisi için hak talep etmeyeceği” beyanı feragat için yeterli sayılmamıştır. Yargıtay içtihatlarına göre; dava veya ferilerinden feragat eden tarafın bunu açık ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirtmesi gerekmektedir. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ         2018/6010 E. - 2019/5505 K. MAHKEMESİ              :İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi KARAR TARİHİ            […]

Devamını Gör
Sanık Hakkında Verilen HAGB Kararı Sonrası Yeniden Suç İşlendiğinde İlk Suçtan Mı Yoksa En Son İşlenen Suçtan mı Hüküm Kurulacağı Sorunu

Sanık Hakkında Verilen HAGB Kararı Sonrası Yeniden Suç İşlendiğinde İlk Suçtan Mı Yoksa En Son İşlenen Suçtan mı Hüküm Kurulacağı Sorunu

İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan dolayı hakkında HAGB kararı verilen sanık hakkında sonradan kasıtlı olarak işlenen mala zara verme suçundan yargılama yapılması sonucunda sadece HAGB sonrası işlenen suçtan hüküm kurulmuştur. Yargıtay'a göre öncelikli olarak HAGB kararı verilen hükmün açıklanması akabinde de yeni işlenen suçtan hüküm kurulması gerektiğinden dolayı karar bozulmuştur.

Devamını Gör
15 Yaşından Küçüklerin Alkollü İşyerlerinde Çalıştırılması Suçtur

15 Yaşından Küçüklerin Alkollü İşyerlerinde Çalıştırılması Suçtur

15 yaşından küçük mağdureyi alkollü içecek tüketimi olan işyerinde çalıştırmak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturur. YARGITAY 8. Ceza Dairesi Esas Yıl/No: 2023/94 Karar Yıl/No: 2023/2609 Karar tarihi: 27.04.2023 I. HUKUKÎ SÜREÇ 1. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.03.2014 tarihli iddianamesiyle sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (5237 sayılı Kanun) 37 […]

Devamını Gör
Ziynet Eşyalarını Kadının Kendi Ailesine Vermesinde Kusur Yoktur

Ziynet Eşyalarını Kadının Kendi Ailesine Vermesinde Kusur Yoktur

Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. Bu sebeple kadının ziynet eşyalarını kendi ailesine vermesi kadına kusur olarak yüklenemez.

Devamını Gör
Trafik Kazalarında Araç Mahrumiyet Bedeli

Trafik Kazalarında Araç Mahrumiyet Bedeli

Trafik kazası sonucu aracında hasar oluşan kişi, ikame araç kiralamamış veya araç kiraladığına dair belgeyi sunmamış olsa dahi; araç mahrumiyet bedelini talep edebilir.

Devamını Gör
Belediyeye Yapılan İşte Yaşanan İş Kazasından Doğan Sorumluluk

Belediyeye Yapılan İşte Yaşanan İş Kazasından Doğan Sorumluluk

Belediyeye yapılan işte, müteahhidin ödediği iş kazası tazminatı ve dava masraflarından müteahhit sorumludur. Sayıştay 5. Daire 24.1.2013 tarih, 2011/8 K. Sayılı karar: Belediye ile müteahhit arasında yapılan sözleşmede işin yapılması sırasında yaşanacak kazalar nedeniyle oluşacak zararlardan müteahhidin sorumlu olduğu belirtilmesine rağmen, iş kazasına uğrayan işçiye mahkeme kararı ile ödenen ........... TL tutarındaki tazminat ve dava […]

Devamını Gör
Dini İnanç Ve Duyguların Sömürülmesi Suretiyle Dolandırıcılık

Dini İnanç Ve Duyguların Sömürülmesi Suretiyle Dolandırıcılık

Dini duyguları kullanarak, katılandan menfaat elde etmek amacıyla üzerinde büyü olduğunu, eğer büyü bozulmaz ise ailesinin mahvolacağını ve babasının öleceğini söyleyerek ailevi ve dini duyguları suistimal ederek katılanı dolandırıp para isteyen sanık, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiştir.

Devamını Gör
İkrarı İle Suçunun Ortaya Çıkmasına Yardımda Bulunan Sanığa Etkin Pişmanlık Uygulanmaması

İkrarı İle Suçunun Ortaya Çıkmasına Yardımda Bulunan Sanığa Etkin Pişmanlık Uygulanmaması

İkrarı ile suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardımda bulunduğu anlaşıldığından, sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 192’nci maddesinin 3 üncü fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi isabetsizdir.

Devamını Gör
Usulüne Uygun Yapılmayan Tebligatın Geçersiz Sayılması İçin Bazı Şartları Taşıması Gerekir

Usulüne Uygun Yapılmayan Tebligatın Geçersiz Sayılması İçin Bazı Şartları Taşıması Gerekir

Yargıtayca usulüne uygun yapılmayan tebligatın geçersiz sayılması kabul edilmişse de bu usulsüzlük bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlardan birisi de tebligatın yapıldığından daha önceden haberdar olmamaktır. Yani tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise geçerli sayılır.

Devamını Gör
Süresinde ‘Süre Tutum Dilekçesi’ Sunulmasına Karşın Gerekçeli Temyiz Dilekçesinin 7 Günlük Süre İçerisinde Sunulmaması Nedeniyle Başvurunun Reddedilmesi Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Eder.

Süresinde ‘Süre Tutum Dilekçesi’ Sunulmasına Karşın Gerekçeli Temyiz Dilekçesinin 7 Günlük Süre İçerisinde Sunulmaması Nedeniyle Başvurunun Reddedilmesi Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Eder.

İstinaf Mahkemesi kararına karşı süresi içerisinde ‘süre tutum dilekçesi’ sunulmasına karşın gerekçeli temyiz dilekçesinin 7 günlük süre içerisinde sunulmaması nedeniyle temyiz başvurusunun reddedilmesi, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlali niteliğindedir.

Devamını Gör
Ödeme Belgesinin Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebilmesi

Ödeme Belgesinin Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebilmesi

Borcu sona erdiren ödeme belgesi yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. KARARIN TAM METNİ: Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas No: 2022/7078 Karar No: 2022/8282 Karar Tarihi: 27.10.2022 MAHKEMESİ: ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda; davalılardan ... yönünden davanın reddine, diğer davalı ... yönünden davanın kabulüne dair verilen hükmün, süresi […]

Devamını Gör
Evli Kadının Devamlı Eski Erkek Arkadaşından Bahsetmesi

Evli Kadının Devamlı Eski Erkek Arkadaşından Bahsetmesi

Kadının "eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından bahsettiği, eşinin yüzüne tükürdüğü" gerekçeleri kadının tam kusurlu bulunmasını gerektirecek hallerdir.

Devamını Gör
Maddi ve Manevi Tazminat Alacaklarında Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti

Maddi ve Manevi Tazminat Alacaklarında Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti

Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.” düzenlemesi gereğince maddi ve manevi tazminat alacakları için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmelidir.

Devamını Gör
Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılan İşlemler

Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılan İşlemler

Yetkisiz icra dairesine yapılan takip talebi ile zamanaşımı kesilir. Ancak yetkisiz icra dairesinde borçlunun kabulü dışındaki takibe ilişkin hiçbir işlem, yetkili icra dairesincegeçerli sayılamaz. KARARIN TAM METNİ: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2019/855 Karar No: 2020/1001 Karar Tarihi: 08.12.2020 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kars 1. […]

Devamını Gör
Yurt Dışına Sefer Yapan Tır Şoförlerinin Fazla Çalışma Ücreti

Yurt Dışına Sefer Yapan Tır Şoförlerinin Fazla Çalışma Ücreti

Yurt dışına sefer yapan tır şoförlerinin salt tanık deliline dayanarak fazla çalışma ücreti talep etmeleri mümkün değildir.

Devamını Gör
Cevap Dilekçesinin Islahı ile Takas ve Mahsup Definin İleri Sürülmesi

Cevap Dilekçesinin Islahı ile Takas ve Mahsup Definin İleri Sürülmesi

Cevap dilekçesinin ıslahı yoluyla takas ve mahsup definin ileri sürülmesi hukuken mümkün olup, karşı tarafın muvafakatine de ihtiyaç bulunmamaktadır. Cevap dilekçesinin ıslah edilmesi harca da tabi değildir.

Devamını Gör
Tamamlama Harcı Yatırılmayan Islah Beyanının Geçersiz Kabul Edilmesi Gerekir

Tamamlama Harcı Yatırılmayan Islah Beyanının Geçersiz Kabul Edilmesi Gerekir

Dava dilekçesinde belirlenen ihbar tazminatı ve yıllık izin taleplerinin ıslah ile artırılması talebinde bulunan tarafın ıslah harcı yatırmayarak işlem yapmaya çalışması, eksik kısım için tamamlama harcı yatırılmaması sebebiyle, ıslah geçersiz kabul edilmiştir. KARARIN TAM METNİ :YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİEsas No: 2019/2574Karar No: 2019/7089Karar Tarihi : 28/03/2019MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, […]

Devamını Gör
Sahte Fatura Düzenleme Suçu

Sahte Fatura Düzenleme Suçu

Sahte fatura düzenleme suçunda, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi gerekir.

Devamını Gör
Ceza İnfaz Kurumuna Uyuşturucu Madde Sokmak

Ceza İnfaz Kurumuna Uyuşturucu Madde Sokmak

ÖZET: Ceza İnfaz Kurumu'na uyuşturucu madde sokmaya çalışılması eyleminin 5237 sayılı Kanun'un 188/3. fıkrası açısından da değerlendirilmesi gerekir. KARARIN TAM METNİ: Yargıtay 8. Ceza Dairesi Esas No: 2021/1300 Karar No: 2023/577 Karar tarihi: 16.02.2023 I. HUKUKÎ SÜREÇ II. TEMYİZ SEBEPLERİ Sanığın temyiz sebebi; Hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğine ilişkindir. III. OLAY VE OLGULAR IV. GEREKÇE […]

Devamını Gör
İkincil Olası Neticenin Gerçekleşmesini Engellemek İçin Herhangi Bir Eylemde Bulunulmaması Olası Kast Kapsamında Değerlendirilmektedir

İkincil Olası Neticenin Gerçekleşmesini Engellemek İçin Herhangi Bir Eylemde Bulunulmaması Olası Kast Kapsamında Değerlendirilmektedir

Sanığın, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçebilecek yayaların önüne çıkabileceğini öngördüğü halde, yeşil ışıkta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan mağdur çocuğa, kırmızı ışıkta geçmek suretiyle büyük bir hızla çarpmış olması; öngörülen ve gerçekleşen neticenin istenmemesi, bu şekilde öngördüğü muhtemel neticeyi engelleme çabasının ya da neticeyi göze almadığına dair bir davranışının bulunmaması, Yargıtay’ca eylemin olası kastla yaralama suçu kapsamında ele alınmasına neden olmuştur.

Devamını Gör
Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçelerle 5237 Sayılı Kanunun 62. Maddesinin Sanık Hakkında Uygulanmaması

Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçelerle 5237 Sayılı Kanunun 62. Maddesinin Sanık Hakkında Uygulanmaması

ÖZET    : Sanık hakkında yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle 5237 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.     KARARIN TAM METNİ:   Yargıtay 3. Ceza Dairesi   Esas No: 2021/17226   Karar No: 2023/3064   Karar Tarihi: 10.05.2023     HUKUKÎ SÜREÇ   .... Ağır Ceza Mahkemesinin, 12.04.2018 tarihli ve […]

Devamını Gör
Kayınvalidesinin Cenazesine Gitmeyen Eş

Kayınvalidesinin Cenazesine Gitmeyen Eş

Kayınvalidesinin cenazesine gitmeyen eş boşanma davasında kusurlu sayılır. KARARIN TAM METNİ: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No: 2015/18254 Karar No: 2016/11230 Karar Tarihi: 07.06.2016 MAHKEMESİ: Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ: Karşılıklı BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, karşı davanın kabulü, manevi tazminat miktarı ve […]

Devamını Gör
Mirasın Hükmen Reddi Kararı Sonucu Takibin İptali

Mirasın Hükmen Reddi Kararı Sonucu Takibin İptali

Mirasın hükmen reddine ilişkin kararın icra müdürlüğüne sunulması halinde mirasçılar yönünden takibin iptaline ve hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Devamını Gör
Kaşesiz İmzada Şirket Yetkilisinin Sorumluluğu

Kaşesiz İmzada Şirket Yetkilisinin Sorumluluğu

Şirket temsilcisinin şahsen sorumlu olabilmesi için şirket kaşesi dışında ayrı bir imzasının bulunması yeterlidir. Her iki imzanın da kaşe üzerinde bulunması halinde ise yetkili temsilcinin sorumluluğundan bahsedilemez.

Devamını Gör
Cevap Süresinin Uzatımı Talebi Hakkında Mahkemece Karar Verilmemiş Olması Kabul Anlamına Gelmez

Cevap Süresinin Uzatımı Talebi Hakkında Mahkemece Karar Verilmemiş Olması Kabul Anlamına Gelmez

Davalılar vekilinin süre uzatım talebinin mahkemece değerlendirilmeyerek cevapsız bırakılması, sürenin uzatılmasına yönelik istem hakkında karar verilmemiş olması, talebin kabul edildiği anlamına gelmez. Süre uzatım talebinin akıbetini takip etmeyen davalıların kendi kusurlarından kaynaklanan sonuca katlanmaları gerekir.

Devamını Gör
Etkin Pişmanlıkta Sözle İfade Zorunluluğunun Bulunmaması

Etkin Pişmanlıkta Sözle İfade Zorunluluğunun Bulunmaması

Etkin pişmanlıkta, pişmanlığın mutlaka sözle ifade edilmesi zorunluluğu bulunmayıp davranışlar yoluyla da gösterilebilir ve yine sanığın karşı duruş sergilememesi koşuluyla, suç nedeniyle meydana gelen zararın, sanık adına, üçüncü kişilerce giderilmesi hâlinde de sanık hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir.

Devamını Gör
İtirazın İptali Dava Dilekçesinin Asile Tebliğ Edilmesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesinin Asile Tebliğ Edilmesi

İcra takibine maruz kalan borçlu, vekil marifetiyle takibe itiraz ettiğinde, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlamak için alacaklının açacağı itirazın iptali davasında dava dilekçesinin asıla tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Devamını Gör
Hücre Cezasının Amacı ve Orantılılığı

Hücre Cezasının Amacı ve Orantılılığı

ÖZET: Ceza İnfaz Kurumunda verilen hücre cezalarının eylem ile orantılı ve amacına uygun olması gerekir. KARARIN TAM METNİ: Yargıtay 1. Ceza Dairesi Esas No: 2023/4083 Karar No: 2023/3255 Karar Tarihi: 18.05.2023 Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ...'un kurum tesislerine araç ve gereçlerine zarar vermek eyleminden dolayı 5275 sayılı Ceza ve […]

Devamını Gör
Suç İşlemediği Bilinen Kişi Hakkında İhbar Veya Şikayette Bulunmak

Suç İşlemediği Bilinen Kişi Hakkında İhbar Veya Şikayette Bulunmak

Bir kişinin suç işlemediğini bildiği halde, yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunmak iftira suçunu oluşturur.

Devamını Gör
Pasaportun Maddi Değeri Olup Çalınmasında Hırsızlık Suçu Oluşur

Pasaportun Maddi Değeri Olup Çalınmasında Hırsızlık Suçu Oluşur

Pasaportun da kıymetli evraktan olup para karşılığı temin edilmesi nedeniyle maddi bir değeri olması karşısında sanığın hırsızlık suçundan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat hükmü kurulması hukuka aykırıdır.

Devamını Gör
Davalının, Davacının Gelmeyeceğini Bilmeden Verdiği Mazeret Dilekçesi Davaya Devam Etme İradesi Taşımaz

Davalının, Davacının Gelmeyeceğini Bilmeden Verdiği Mazeret Dilekçesi Davaya Devam Etme İradesi Taşımaz

Davanın devam etmesi aleyhine olan davalının, davacının duruşmaya katılıp katılmayacağını bilmeksizin sadece kendi mazereti nedeniyle yeni duruşma günü ve yapılan işlemlerden haberdar olmak amacıyla verdiği mazeret dilekçesine, davayı takip edecekleri yönünde açık irade beyanı vasfı vermek, kanunun amacına uygun görülmemiştir.

Devamını Gör
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararda Hatalı Gerekçe Ve Eksik Soruşturma

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararda Hatalı Gerekçe Ve Eksik Soruşturma

Aracın kilometresinin düşürüldüğü iddiasında, hatalı gerekçe ve eksik soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi kanuna aykırıdır.

Devamını Gör
Mecburi Askerlik Görevini Yapan Nafaka Borçlusu Eş Nafaka Ödemez

Mecburi Askerlik Görevini Yapan Nafaka Borçlusu Eş Nafaka Ödemez

Mecburi askerlik görevini yapan nafaka borçlusu eşin, nafaka borcundan sorumlu olup olmayacağına karar verilirken başkaca bir geliri yahut serveti bulunup bulunulmadığı araştırılmalıdır, şayet yoksa askerlik sebebiyle gelir elde edemeyen eş nafaka borcundan sorumlu tutulamayacaktır zira nafaka ödeme gücü kendi kusuru olmadan ortadan kalkmıştır.

Devamını Gör
Yeminli Tanık Dinleme Yetkisi Ve Yalan Tanıklık Suçu

Yeminli Tanık Dinleme Yetkisi Ve Yalan Tanıklık Suçu

Kolluğun yeminli tanık dinleme yetkisi bulunmadığından, tanığın bilgi alma tutanaklarında bulunan beyanlarından dolayı yalan tanıklık suçunun unsurları oluşmaz.

Devamını Gör
Olası Kastı Netice Belirler

Olası Kastı Netice Belirler

Olası kast, netice ile belirli hale gelir ve fail ancak meydana gelen neticeden sorumlu tutulabilir. Gerçekleşme ihtimali bulunan neticelere teşebbüs mümkün değildir.

Devamını Gör
Duruşmada Hazır Edilen Tanıkların Dinlenilmesi

Duruşmada Hazır Edilen Tanıkların Dinlenilmesi

Dosyaya süresi içerisinde tanık listesi sunulmaması halinde tanıklar duruşmada hazır edilirse tanıkların dinlenilmesi ve bunun sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Devamını Gör
Haksız Azil Halinde Avukatın Vekalet Ücreti

Haksız Azil Halinde Avukatın Vekalet Ücreti

Avukatın kusur ve ihmali olmadan yapılan haksız azil yapılması halinde avukatın vekalet ücretinin tamamı, dava lehe sonuçlanıp kesinleşmiş gibi muaccel hale gelir. Ayrıca bu vekalet ücreti, akdi ve yasal vekalet ücretinin toplamından oluşur.

Devamını Gör
Hakaret Suçlarında Haksız Tahrik Uygulaması

Hakaret Suçlarında Haksız Tahrik Uygulaması

Hakaret fiilinin, müştekinin haksız eyleminden dolayı haksız tahrik altında işlenmesi halinde hakaret suçuna ilişkin özel hüküm olan 5237 sayılı Kanun'un 129. maddesi uygulanmalıdır. 

Devamını Gör
CMK’nın geçici 5. Maddesi “...kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda … basit yargılama usulü uygulanmaz.” bölümü Anayasa’nın 38. maddesine aykırıdır

CMK’nın geçici 5. Maddesi “...kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda … basit yargılama usulü uygulanmaz.” bölümü Anayasa’nın 38. maddesine aykırıdır

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun geçici 5. maddenin (d) bendinin “1/1/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda … basit yargılama usulü uygulanmaz.” bölümü Anayasa’nın 38. maddesine aykırıdır

Devamını Gör
Cezaevindeki Kişinin Nafaka Yükümlülüğü

Cezaevindeki Kişinin Nafaka Yükümlülüğü

Erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması, yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulmamasını gerektirmez.

Devamını Gör
Radar Denetimi Yapıldığına Dair Uyarı İşareti Konulmamışsa Ceza Kesilemez

Radar Denetimi Yapıldığına Dair Uyarı İşareti Konulmamışsa Ceza Kesilemez

Radarla hız denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı konularında sürücülerin, her şeyden önce trafik işaret levhalarıyla bilgilendirilmesi zorunludur.

Devamını Gör
Aynı Olayda İki Farklı Suça İlişkin Verilen Cezalarda Gerekçelerinin Ortaya Konulamaması

Aynı Olayda İki Farklı Suça İlişkin Verilen Cezalarda Gerekçelerinin Ortaya Konulamaması

Sanığın, mağdureye yönelik çocuğun cinsel istismarı suçundan verilen hükümde temel ceza alt sınırdan belirlenmesine rağmen, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükümde temel cezanın teşdiden tayin edildiği kararda, her iki eylem için neden farklı uygulamaya gidildiği hususunun denetime elverişli şekilde tartışılması gerekir.

Devamını Gör
Sıfır Araçlarda Kapıların Sökülüp Takılması Gizli Ayıptır

Sıfır Araçlarda Kapıların Sökülüp Takılması Gizli Ayıptır

Sıfır aracın dört kapısının sökülüp takılması ekonomik değeri düşüren gizli ayıp olup talep halinde aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesi gerekir.

Devamını Gör
Senetteki İmzanın İspatı

Senetteki İmzanın İspatı

Senetteki imzanın borçluya ait olduğunu ispat külfeti, senet elinde olup takibe başlayan ve imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklıya aittir.

Devamını Gör
Oyun Karakterinin Hukuka Aykırı Bir Şekilde Ele Geçirilmesi Bilişim Suçunu Oluşturur

Oyun Karakterinin Hukuka Aykırı Bir Şekilde Ele Geçirilmesi Bilişim Suçunu Oluşturur

Verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilip, bundan da yarar sağlanması; ekonomik değer taşısa dahi veriyi taşınır mal haline getirmez, bu itibarla; Knight Online oyunundaki katılana ait karakterin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi eylemi, 5237 sayılı TCK'nın 244/2-4. maddesindeki bilişim suçunu oluşturur.

Devamını Gör
Kısa Markalarda Karıştırılma İhtimali

Kısa Markalarda Karıştırılma İhtimali

Aynı veya benzer sescil ve görsel etkiyi bırakan, gerek kelime biçimleri, gerekse sescil olarak bıraktıkları etki ayırt edilemeyecek derecede benzer olan, bütünsel olarak bıraktıkları izlenimin ilgili marka ve işaretlerin birbirleriyle ilintili oldukları yönünde kanaat oluşturan marka başvuruları nispi ret nedenidir.

Devamını Gör
Elektrik Faturasına Yansıtılan Kayıp Kaçak Bedelinin İadesi

Elektrik Faturasına Yansıtılan Kayıp Kaçak Bedelinin İadesi

Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından kaçak kullanmak suretiyle kullanılan elektrik bedelleri, elektrik dağıtım şirketleri tarafından elektrik faturalarına yansıtılarak “kaçak – kayıp bedeli” abonelerden alınamaz ve halihazırda eğitim dağıtım şirketlerince tahsil edilmiş kayıp – kaçak elektrik bedeli 10 yıl geriye dönük olarak geri alınabilir.

Devamını Gör
Bozma Sonrası İlk Hükümde Yer Almayan Hükmün Niteliği

Bozma Sonrası İlk Hükümde Yer Almayan Hükmün Niteliği

Bozma sonrası ilk hükümde yer almayan ve Yargıtay denetiminden geçmemiş olan hüküm yeni bir hükümdür.

Devamını Gör
Bylock’ta Gerekçeli Karar Hakkının İhlali

Bylock’ta Gerekçeli Karar Hakkının İhlali

Kararda sanığın ByLock programıyla ilgili savunmalarının karşılanmaması gerekçeli karar hakkının ihlalidir.

Devamını Gör
Boşanmada Af İradesi

Boşanmada Af İradesi

Erkeğe kusur olarak yüklenen fiziksel şiddet vakıasından sonra eşiyle barışıp evlilik birliğini devam ettiren kadın, bu vakıayı boşanma aşamasında erkeğe kusur olarak yükleyemez.

Devamını Gör
Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunda İspat

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunda İspat

İşe başlarken, teminat amacıyla verilmiş olan imzalı boş senedin sanık tarafından anlaşmaya aykırı şekilde doldurularak icra takibine konu edilmesi halinde suçun ispatında yazılı delilin kullanılması gerekir.

Devamını Gör
Ticari İlişki Olmadan Alınan Çekin, Kambiyo Vasfı Taşımaması

Ticari İlişki Olmadan Alınan Çekin, Kambiyo Vasfı Taşımaması

Alacaklı ile borçlu arasında hiçbir ticari ilişkinin olmaması durumunda, çek kayıtsız ve şartsız bir ödeme vaadini içermediğinden kambiyo vasfı taşımayan bu belge nedeniyle borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü yolla takip yapılması mümkün değildir.

Devamını Gör
Tüketici Kredisi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olmaması

Tüketici Kredisi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olmaması

Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraflar arasındaki ilişki tüketici işlemidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki ilişki ticari nitelikte olmayıp ticari dava sayılamayacağından dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına girmemektedir.

Devamını Gör
Görevi Kötüye Kullanma Suçunda Dava Zamanaşımı

Görevi Kötüye Kullanma Suçunda Dava Zamanaşımı

Sanıkların yargılanmasına konu eylem olan, 5237 sayılı Kanun’un 257 nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu için, aynı Kanun’un 66. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde öngörülen 8 yıllık olağan zamanaşımı süresi gerçekleştiğinden, sanıklar hakkındaki hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Devamını Gör
Kira Bedelinin Tespitine İlişkin Davada, Islahla Bedel Artırılamaz

Kira Bedelinin Tespitine İlişkin Davada, Islahla Bedel Artırılamaz

Kira bedelinin tespitine ilişkin talep bölünemeyeceğinden, kira bedelinin tespiti davalarında fazlaya ilişkin haklar saklı tutulamaz ve saklı tutulan bu hakla ilgili olarak ıslah talebinde bulunulamaz; kira bedeli davacı tarafından bir seferde açık ve net olarak istenilmesi gerekir.

Devamını Gör
İşçinin Çalışması Sürerken Yıllık İzin Kullandırmak Yerine Ücretinin Ödenmesi, Yıllık İzin Hakkını Ortadan Kaldırmaz

İşçinin Çalışması Sürerken Yıllık İzin Kullandırmak Yerine Ücretinin Ödenmesi, Yıllık İzin Hakkını Ortadan Kaldırmaz

İşçinin çalışması sürerken yıllık izin kullanılmaksızın ücretinin ödenmesi, iş akdinin sona ermesinden sonra aynı dönem için yıllık izin ücretinin talep edilmesine engel değildir. Zira çalışma sürerken yıllık izin kullandırılması yerine ücretinin ödenmesi yıllık izin hakkını ortadan kaldırmaz.

Devamını Gör
Sanık Hakkında Haksız Tahrik Gereğince İndirim

Sanık Hakkında Haksız Tahrik Gereğince İndirim

Katılanın sanığa karşı hakaret ve kasten yaralama suçlarını işlemesi ve buna karşılık sanığın katılanı yaralaması halinde sanığın cezasından haksız tahrik gereğince indirim yapılması gerekir.

Devamını Gör
Sanığın Savunmasının İstinabe Yoluyla Alınamaması

Sanığın Savunmasının İstinabe Yoluyla Alınamaması

Alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, sanığın savunması istinabe yoluyla alınamaz.

Devamını Gör
Rüşvete Teşebbüs Suçunda Tanık Anlatımlarının Soyut Olması Nedeniyle Beraat

Rüşvete Teşebbüs Suçunda Tanık Anlatımlarının Soyut Olması Nedeniyle Beraat

Yol kenarı denetim istasyonunda denetim memuru olarak görev yapan sanığın katılanın sevk ve idaresindeki aracı durdurup, araç içerisindeki kişilerin yolcu olduğunu söyleyip, katılandan yolcu taşıma belgesi istediği, katılanın yolcu taşıma belgesi olmadığını, beyan etmesi üzerine

Devamını Gör
Ödeme Emrinde Dava Açma Süresinin Belirtilmemesi

Ödeme Emrinde Dava Açma Süresinin Belirtilmemesi

Ödeme emrinde dava açma süresinin gösterilmemesi nedeniyle yasal dava açma süresinden sonra açılan davanın süresinde açıldığının kabulü gerekmektedir.

Devamını Gör
Usulsüz Kredi Kullandıran Banka Personeli Borçtan Müteselsilen Sorumlu Olması

Usulsüz Kredi Kullandıran Banka Personeli Borçtan Müteselsilen Sorumlu Olması

Usulsüz kredi kullandıran banka personeli borçtan müteselsilen sorumludur. Müteselsil sorumluluk gereği, tahsilde tekerrüre düşülmemek kaydı ile zarar, ilgili kurum çalışanlarından da istenebilir.

Devamını Gör
Dava Açıldıktan Sonra Davacı Şirketin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Hali

Dava Açıldıktan Sonra Davacı Şirketin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Hali

Dava açıldıktan sonra davacı şirketin ticaret sicilinden terkin edilerek tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, ticaret sicilinden kaydı silinen şirketin ilgililer tarafından ihyası sağlanarak dosyanın yeniden işleme konulması isteninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Devamını Gör
15-18 Yaş Grubu İçin Dava Zamanaşımı

15-18 Yaş Grubu İçin Dava Zamanaşımı

Suç tarihi itibariyle 15-18 yaş grubunda bulunan, sanık hakkında dava zamanaşımı süresinin 5237 sayılı Kanun'un 66/1-e maddesi ve 66/2. maddesi gereğince 5 yıl 4 ay olduğu, 5237 sayılı Kanun'un 67/4. maddesi uyarınca olağanüstü zamanaşımı süresinin ise 7 yıl 12 ay olduğu, bu süreninde geçmiş olduğundan kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekir.

Devamını Gör
Ceza Zamanaşımının İnfaza Etkisi

Ceza Zamanaşımının İnfaza Etkisi

: Sanığa yüklenen suçların yasa maddesinde öngörülen cezalarının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu dava zamanaşımının, zamanaşımını kesen son işlem olan mahkumiyet hükümlerinin verildiği tarihten temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleşmesi

Devamını Gör
Hukuk Davalarında Elektronik Ortamlardaki Yazışmaların Delil Niteliği

Hukuk Davalarında Elektronik Ortamlardaki Yazışmaların Delil Niteliği

Alacak davalarında Whatsapp, e-mail ve benzeri elektronik ortamlardaki yazışmalar; belge ve delil niteliğindedir.

Devamını Gör
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunda senedin anlaşmaya aykırı kullanıldığının yazılı delille ispatı zorunludur.

Devamını Gör
İçindeki Fotoğrafları Silmek Amacıyla Telefonun Zorla Alınması Yağma Suçunu Oluşturmaktadır

İçindeki Fotoğrafları Silmek Amacıyla Telefonun Zorla Alınması Yağma Suçunu Oluşturmaktadır

Telefonun fotoğrafları silmek amacıyla alınması durumunda da faydalanma kastı gerçekleştiğinden yağma suçu oluşmaktadır.

Devamını Gör
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Aleyhe Bozma Yasağına Tabi Olmaması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Aleyhe Bozma Yasağına Tabi Olmaması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aleyhe bozma yasağına tabi değildir. HAGB kararına itiraz halinde mahkeme, aleyhe olacak şekilde hapis cezasına hükmedebilir.

Devamını Gör
İşçinin Hafta Tatili İzninin Toplu Olarak Kullandırılması

İşçinin Hafta Tatili İzninin Toplu Olarak Kullandırılması

Hafta tatili izni yasal düzenlemenin amacına aykırı şekilde toplu olarak kullandırılamaz. Hafta tatili izninin toplu olarak kullandırılması halinde, işçinin toplu olarak kullandığı izinlerin hafta tatilinden sayılmayan ve fiilen çalışılmayan her bir günü için, 0,5 yevmiye üzerinden hesaplama yapılmalı ve bu suretle davacının hafta tatili alacağı belirlenmelidir.

Devamını Gör
Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılmamış Olsa Bile Dava 1 Yıl İçinde Açılmışsa, Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü

Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılmamış Olsa Bile Dava 1 Yıl İçinde Açılmışsa, Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü

Görevsizlik kararının kesinleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda dava açılmadığı gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ise de, davanın İdare Mahkemesinde 1 yıllık süre içerisinde açılması nedeniyle davanın süresinde açıldığının kabulü gerekmektedir.

Devamını Gör
İşveren Tarafından Ödenen Trafik Para Cezalarının, Rızası Olmadan İşçi Maaşından Kesilememesi

İşveren Tarafından Ödenen Trafik Para Cezalarının, Rızası Olmadan İşçi Maaşından Kesilememesi

İşçinin şirkete ait aracı kullanırken sebep olduğu ve işveren şirket tarafından ödenen trafik para cezaları, işçinin rızası olmadan maaşından kesilemez.

Devamını Gör
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde Taşınmazın Aile Konutu Olması

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde Taşınmazın Aile Konutu Olması

Tapu iptal ve tescil davalarında taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tesis edildiği tarihte aile konutu olup olmadığı tespit edilmesi gerekmektedir.

Devamını Gör
Kamu Görevlisinin Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle Devlet Memurluğundan Çıkarılması İfade Özgürlüğünü İhlal Etmez

Kamu Görevlisinin Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle Devlet Memurluğundan Çıkarılması İfade Özgürlüğünü İhlal Etmez

Kamu görevlisinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması, ifade özgürlüğünün ihlali sonucunu doğurmaz.

Devamını Gör
Sahte Hesap Oluşturularak Elde Edilen Verilen Hukuka Aykırı Delil Kapsamındadır

Sahte Hesap Oluşturularak Elde Edilen Verilen Hukuka Aykırı Delil Kapsamındadır

Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar, yalnızca hesabın sahibi veya paylaşım ortamında bulunan kişilerce delil olarak kullanımı mümkündür, sahte profil oluşturup paylaşımlarda bulunmak veya kişi profillerinde hesap sahibinin bilgisi, onayı ve izni olmaksızın yapılan paylaşımlar hukuka aykırı delil olarak kabul edilir.

Devamını Gör
Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Zorunlu Müdafi

Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Zorunlu Müdafi

Sanığa zorunlu müdafi atanmaması adil yargılanma hakkı kapsamında müdafi yardımından yararlanma hakkını ihlal eder.

Devamını Gör
Trafik Kazası Sonucu İkame Araç Kiralayan Kişinin Araç Mahrumiyet Bedeli Talep Etmesi

Trafik Kazası Sonucu İkame Araç Kiralayan Kişinin Araç Mahrumiyet Bedeli Talep Etmesi

Trafik kazası neticesinde aracında hasar oluşan kişi, ikame araç kiralamamış olsa bile, aracını kullanmaktan mahrum kaldığı sürece istinaden araç mahrumiyet bedelini davalıdan talep edebilir.

Devamını Gör
Kamu Yararı Kararı Alınmadan Kamulaştırma Yapılması

Kamu Yararı Kararı Alınmadan Kamulaştırma Yapılması

Kamu yararı kararı alınmadan kamulaştırma yapılması mülkiyet hakkı ve etkili başvuru hakkını ihlal eder.

Devamını Gör
HAGB’ye İtiraz Sonrası Verilen Kararın İlk Verilen Karardan Daha Ağır Olamaması

HAGB’ye İtiraz Sonrası Verilen Kararın İlk Verilen Karardan Daha Ağır Olamaması

HAGB’ye İtiraz Sonrası Verilen Karar, Aleyhe Bozma Yasağı Gereği İlk Verilen Karardan Daha Ağır Olamaz.

Devamını Gör
Boşanan Eşin, Aile Konutunu Kullanan Eşten Ecrimisil Talebi

Boşanan Eşin, Aile Konutunu Kullanan Eşten Ecrimisil Talebi

Boşanan eş, dava tarihinden itibaren boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadarki haksız kullanımı sebebiyle aile konutunu kullanan eşten ecrimisil talep edilebilir.

Devamını Gör
Trafik Kazasında Kusuru Olmayan Alkollü Sürücüye Kasko Hasarının Ödenmesi

Trafik Kazasında Kusuru Olmayan Alkollü Sürücüye Kasko Hasarının Ödenmesi

Trafik kazasında kusuru olmayan sigortalının, sırf alkollü olması nedeniyle riziko teminat dışı olarak kabul edilemez.

Devamını Gör
Kadının Aşırı Kıskançlığında Erkeğin Ağır Kusuru

Kadının Aşırı Kıskançlığında Erkeğin Ağır Kusuru

Kadının aşırı kıskançlığı, erkeğin süregelen güven sarsıcı davranışlarından kaynaklanıyorsa; erkek daha ağır kusurludur.

Devamını Gör
Tebliğnamede Suçun Belirtilmemesi

Tebliğnamede Suçun Belirtilmemesi

Tebliğnamede hırsızlık suçuna yer verilmemesi hukuka aykırıdır.

Devamını Gör
Şikayet Hakkı

Şikayet Hakkı

Velayet hakkı bulunmayan annenin şikayeti üzerine, sanık hakkında açılan davanın TCK'nın 73/1 ve CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince düşmesine karar verilmelidir.

Devamını Gör
Sigorta Primine Esas Kazancın Düşük Gösterilmesi

Sigorta Primine Esas Kazancın Düşük Gösterilmesi

Sigorta primine esas kazancının düşük gösterilmesi, işçi açısından haklı nedenle fesih sebebidir.

Devamını Gör
Süresinde Sunulmayan Cevap Dilekçesi

Süresinde Sunulmayan Cevap Dilekçesi

Süresi içerisinde cevap dilekçesi sunulmaması halinde sonradan delil dilekçesi sunulamaz.

Devamını Gör
İşçinin Aldığı Ücretin Sigorta Kayıtlarına Yansıtılmaması

İşçinin Aldığı Ücretin Sigorta Kayıtlarına Yansıtılmaması

İşçinin aldığı ücretin sigorta kayıtlarına yansıtılmaması 4857 sayılı Yasanın 24/II-e hükmü gereği işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkânı vermektedir.

Devamını Gör
Vali Adına Vali Yardımcısı Tarafından Tesis Edilen Tahliye Etme Veya Tahliye İstemini Reddetme İşlemi

Vali Adına Vali Yardımcısı Tarafından Tesis Edilen Tahliye Etme Veya Tahliye İstemini Reddetme İşlemi

Vali adına Vali Yardımcısı tarafından tesis edilen tahliye etme veya tahliye istemini reddetme işleminde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Devamını Gör
Parmak İzi İle Mesai Takibi

Parmak İzi İle Mesai Takibi

Parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılması, anayasal bir hak olan özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunması hakkının ihlalini teşkil eder.

Devamını Gör
İdare Atama Ve Atamama Konusunda Yargı Kararıyla Zorlanamaz

İdare Atama Ve Atamama Konusunda Yargı Kararıyla Zorlanamaz

375 sayılı KHK'nın mülga Ek 18. maddesi gereğince görev yapmakta olduğu kamu kurumunun teşkilat yapısının değişmesi nedeniyle yasa gereğince araştırmacı kadrosuna atanan yönetici kadrosundaki kamu görevlilerinin, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6/4-b maddesi uyarınca kariyer uzmanı veya denetim elemanı atanmak istemiyle davalı idareye yaptıkları başvurunun reddi üzerine açtıkları davalarda, idarenin atama veya atamama konusunda takdir yetkisinin bulunması nedeniyle, bu hususta idarenin yargı kararıyla zorlanmasına hukuken imkan bulunmamaktadır.

Devamını Gör
Havayolu Şirketinin Kaybolan Bagajdan Sorumluluğu

Havayolu Şirketinin Kaybolan Bagajdan Sorumluluğu

Yolcusunun bagajını kaybeden havayolu şirketi aleyhine, yolcuyu uğrattığı maddi zararları karşılayacak şekilde maddi tazminatla birlikte, seyahat boyunca yolcusuna yaşattığı zorluklar ve elem sebebiyle manevi tazminata da hükmedilir.

Devamını Gör
Kötüleme Yoluyla Haksız Rekabet

Kötüleme Yoluyla Haksız Rekabet

“Kötüleme” yoluyla haksız rekabet gerçekleştiren rakibin, “Tuğla ve Mantolamayı bitiren buluş, davalının kendi ürününün tuğlaya nazaran daha çevre dostu olduğu, kendi ürününde kırmızı tuğlada olduğu gibi birinci sınıf tarım toprağı kullanılmadığı, bütün tuğla fabrikalarının domates, biber ve sebzelerin üretildiği kırmızı toprağı alıp kullandığı” şeklindeki ifadeleri Yargıtay tarafından beyan suretiyle kötüleme olarak kabul edilmiştir.

Devamını Gör
Konkordatonun Tasdiki

Konkordatonun Tasdiki

Konkordatonun tasdiki için, konkordato komiserinin raporunu konkordato mühleti içinde asliye ticaret mahkemesine ibrazı gerekir.

Devamını Gör
İştirak İradesinin Dışına Çıkılması

İştirak İradesinin Dışına Çıkılması

Sanıkların yağma suçuna ilişkin iştirak iradesi mevcutken yeni bir kasıtla öldürmeye teşebbüs eylemi açısından iştirak iradesi bulunmadığından sanığın öldürmeye teşebbüs eylemi açısından beraatine karar verilmesi gerekir.

Devamını Gör
Kira Bedelinin Emsal ve Rayiçlere Uygun Belirlenmesi

Kira Bedelinin Emsal ve Rayiçlere Uygun Belirlenmesi

Kira bedelinin tespiti davalarında, aylık kira bedelinin emsal ve rayiçlere uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca kira bedelinin hangi dönemden itibaren tespit edildiği de belirtilmelidir.

Devamını Gör
Kalabalık Ortamlarda Havaya Ateş Edilmesi

Kalabalık Ortamlarda Havaya Ateş Edilmesi

Sanığın, kalabalık olan asker eğlencesinde havaya doğru peş peşe 9 el ateş edip, olay yeri görüntülerine göre sonrasında, silahın sürgüsünün geride kalıp namlu ağzı maktule yönelmiş olarak tutarak uzaklaştığı esnada, silahın ateş alması sonucunda suça konu olayın gerçekleştiği, olayın meydana geldiği yerin kalabalık olması, sanığın buna karşılık özensiz davranması nedeniyle eylem, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu oluşturur.

Devamını Gör
Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi

Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi

Hırsızlık suçunun gece vakti işlendiği, bu haliyle hırsızlık suçunun nitelikli hale dönüştüğü, 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi gereğince uzlaştırma kapsamında olmadığından, kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (ANTALYA) 12. Asliye Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 29.03.2017 tarihli ve 2011/479 E., 2012/173 K. sayılı ek kararının belirtilen nedenle 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca aleyhe sonuç doğurmamak üzere bozulmasına karar verilmiştir.

Devamını Gör
Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Yayma

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Yayma

Soruşturma aşamasında; polis baş memurunun, olayın şüphelisi olarak gördüğü mağdurun fotoğrafını diğer sanığa çektirmekten ibaret eyleminin bir görevin ifası kapsamında icra edilmesi ve özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa kastı bulunmadığından "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçunu oluşturmaz.

Devamını Gör
ATM'den Kart Bilgilerinin Ele Geçirilmesinde TCK Md.43

ATM'den Kart Bilgilerinin Ele Geçirilmesinde TCK Md.43

TCK'nın 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya ele geçirmeye teşebbüs suçunun mağduru kural olarak kart bilgilerinin sahibi olan banka müşterileri zararın bankaca karşılanması nedeniyle suçtan doğrudan zarar görmeyen şikayetçinin davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunmadığı

Devamını Gör
Sürpriz Karar ve Sürpriz Karar Yasağı

Sürpriz Karar ve Sürpriz Karar Yasağı

Sürpriz karar, ilgilinin yargılamanın o ana kadarki seyrine göre, haklı olarak beklemediği, umulmadık bir kararla karşılaşmasıdır. Sürpriz karar yasağı ise, yargılamanın adil ve hakkaniyete uygun şekilde yürütülmesi durumunda tarafların öngöremedikleri bir kararla karşılaşmamalarını ifade eder.

Devamını Gör
Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Unsurları ve Suça Teşebbüs

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Unsurları ve Suça Teşebbüs

Konut Dokunulmazlığı suçunun unsurları, suçun tamamlanması ve suça teşebbüs (sanığın konut dokunulmazlığının ihlâli suçlarının kanuni tanımında belirtilen elverişli hareketlere başladığı, ancak ihbarcı şahıs tarafından görüldüğünü fark etmesi üzerine içeriye giremeden ve hırsızlık suçunu tamamlayamadan olay yerinden kaçtığı anlaşıldığından atılı suç teşebbüs aşamasında kalmıştır).

Devamını Gör
AYM Kararı-Baro Levhasına Yazılma İsteminin Reddi

AYM Kararı-Baro Levhasına Yazılma İsteminin Reddi

Baro levhasına yazılma işlemine ilişkin iptal davalarında hukuk kurallarının öngörülemez biçimde yorumlanması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ihlal edilmiştir.

Devamını Gör
AYM Kararı-Eş Durumu Atama

AYM Kararı-Eş Durumu Atama

Eşin görev yaptığı yerden başka yere yapılan atama işlemi nedeniyle aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir.

Devamını Gör
AYM Kararı-Gerekçeli Karar Hakkı İhlali-Güvenlik Soruşturması

AYM Kararı-Gerekçeli Karar Hakkı İhlali-Güvenlik Soruşturması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle hemşirelik görevine başlatılmama işlemine karşı açılan iptal davasında davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkı ihlal edilmiştir.

Devamını Gör
C. Savcısının Esas Hakkındaki Kararına Savunma Hakkı Tanınması

C. Savcısının Esas Hakkındaki Kararına Savunma Hakkı Tanınması

Cumhuriyet savcısının, davanın esasına ilişkin görüşü alınmaksızın ve hazır bulunan sanığa esas hakkında savunma yapma imkânı tanınmaksızın hüküm kurulması, ceza muhakemesinde sanığın en önemli haklarından biri olan savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurur.

Devamını Gör
Danıştay 6. Daire Kararı-Hukuki El Atma Tazminat

Danıştay 6. Daire Kararı-Hukuki El Atma Tazminat

Taşınmazın, uygulama imar planında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde hukuki el atma yoluyla tasarrufunun hukuken kısıtlandığından bahisle taşınmaz bedeline karşılık olmak üzere uğranıldığı ileri sürülen maddi zararın tazmini istemiyle açılan veya açılacak davalarda 26/11/2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesindeki hüküm uyarınca adli yargı yerleri görevlidir.

Devamını Gör