Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarih, 2021/52 E., 2021/97 K. sayılı kararıyla, tasarrufun iptali davalarında borçlunun karı veya kocası ile yaptığı ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceğini öngören kuralı iptal etti.

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarih, 2021/52 E., 2021/97 K. sayılı kararıyla, tasarrufun iptali davalarında borçlunun karı veya kocası ile yaptığı ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceğini öngören kuralı iptal etti.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun itiraz konusu kuralların da yer aldığı ilgili kısmı şöyle:

“İvazsız tasarrufların butlanı:

Madde 278 ... Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir.

1. (Değişik: 9/11/1988-3494/53 md.) Karı ve koca ile usul ve füru, sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,

...”

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi özetle şöyle:

“Borçlunun karı veya kocası ile gerçekleştireceği ivazlı tasarruflara kesin olarak bağışlama sonucunu bağlayan kural, taraflara belirtilen hususlarda iddia ve savunmada bulunma, bu hususların ispatı yönünden delil, bilgi ve belge sunma imkânı vermemektedir (AYM, E.2018/9, K.2018/84, 11/7/2018, § 29). Bu yönüyle kural, kamu yararı ile kişisel yarar arasındaki dengeyi bozmak suretiyle mülkiyet hakkının ve hak arama özgürlüğünün ölçüsüz biçimde sınırlandırılmasına neden olmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 13., 35. ve 36. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.”


Yorum Yaz