Mahkeme, Emniyet Müdürlüklerindeki Kameraların Gizlilik Prensibini ve Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceğine Hükmetti

Mahkeme, Emniyet Müdürlüklerindeki Kameraların Gizlilik Prensibini ve Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceğine Hükmetti

Emniyet müdürlüklerinde avukat görüşme odalarında bulunan kameraların kaldırılmasına ilişkin emsal karar Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nden çıktı. Mahkeme; avukat görüşme odalarındaki kameraların sadece güvenlik amacıyla da olsa sanık ile avukat görüşmesinin gizlilik prensibini ve savunma ile adil yargılanma hakkını ihlal edeceğine hükmetti.

Baro Başkanlığı, kolluk birimlerinde yer alan avukat görüşme odalarında kamera bulunmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek kameraların kaldırılması talebiyle valilik makamına müracaat etti. Valilik, talep reddedince Baro Başkanlığı bu kez İdare Mahkemesi'nin kapısına başvurdu. Talebin zımnen reddi nedeniyle 7. İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açıldı. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Valilik, istinaf talebinde bulununca devreye Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi girdi. Dosyayı inceleyen Mahkeme, İdare Mahkemesi'nin kararını onadı.

Söz konusu kararda "Davalı valilik, uygulamanın Adalet Bakanlığı'nın uygun görüşü ile yapıldığı, kameraların güvenliğin sağlanması ve vekilin korunması amacıyla konulduğu, ses ve görüntü kaydetmediği, bu yönde uyarının yer aldığı ve uygulamanın denetime açık olduğu, yapılan denetimlerde bir olumsuzluk belirlenmediği belirtilmiştir. Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek istinaf yoluyla kaldırılması istenmiştir. Dosyadaki belgeler ile başvuru dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; 7. İdare Mahkemesince verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine, aşağıda ayrıntısı gösterilen yargılama giderlerinin istinaf isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle kesin olarak karar verildi." denilmiştir.

Emniyet Müdürlükleri, Avukat Görüşme Odaları, Kamera, Gizlilik Prensibi, Savunma Hakkı, Adil Yargılanma Hakkı


Yorum Yaz