Danıştay, Daire Başkanlığından Alınarak Milli Eğitim Uzmanı Olarak Atanan Kamu Görevlisinin Atama İşleminin Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verdi

Danıştay, Daire Başkanlığından Alınarak Milli Eğitim Uzmanı Olarak Atanan Kamu Görevlisinin Atama İşleminin Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verdi

Dava konusu uyuşmazlıkta; daha önce daire başkanlığına atanan davacı, hukuken geçerli bir neden olmaksızın, salt takdir yetkisine bağlı olarak milli eğitim uzmanı olarak atandı. Yapılan yargılama neticesinde Danıştay, atama işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, 07.03.2023 tarihli, Esas:2022/3771; Karar:2023/405 sayılı kararı özetle şöyle:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta; geçmiş hizmetleri değerlendirildiğinde, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak daire başkanlığına atanan davacının, daire başkanlığından alınarak milli eğitim uzmanı olarak atanmasını gerektirecek şekilde hizmeti aksattığı veya başarısız olduğu ya da görevde kalmasında hizmetin yürütülmesi açısından sakınca olduğu yönünde hukuken geçerli somut bilgi ve belgeye dayanılmaksızın, salt takdir yetkisine bağlı olarak dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı şekilde kullanılan takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”


Yorum Yaz