Anayasa Mahkemesi, 26/10/2022 tarihli, 2022/75 E., 2022/128 K. Sayılı Kararıyla, Mağdurun Tanık Olarak Dinlenmesi Hâlinde Tanıklığa İlişkin Hükümlerin Uygulanacağını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi, 26/10/2022 tarihli, 2022/75 E., 2022/128 K. Sayılı Kararıyla, Mağdurun Tanık Olarak Dinlenmesi Hâlinde Tanıklığa İlişkin Hükümlerin Uygulanacağını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi

CMK’nın karara konu 236/1. maddesindeki kural şöyle: “Madde 236 – (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır.”

Kararın gerekçesi özetle şu şekilde: “Ceza muhakemesinde mağdurun tanık olarak dinlenmesi hâlinde kendisini ya da kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaması Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerinin gereğidir. Diğer bir ifadeyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında kamunun menfaati ile mağdurun menfaati karşı karşıya geldiğinde yasa koyucunun Anayasa’nın 38. maddesindeki güvencenin bir gereği olarak mağdur tanığın aile ilişkilerine üstünlük tanıdığı anlaşılmaktadır. Ayrıca tanıklıktan çekinme Kanun’da bir zorunluluk olarak da düzenlenmemiştir. Tanıklıktan çekinme feragat edilebilir bir hak olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanların bu haklarından feragat ederek tanıklık edebilmelerinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla tanık olarak dinlenen mağdurun tanıklık yapmaktan çekinmesi hakkıyla birlikte itiraz konusu kural dikkate alındığında, kuralın Anayasa’ya aykırı bir yönünün bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerine aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.”


Yorum Yaz