ZORUNLU DEPREM SİGORTA POLİÇESİ GEREĞİ TAZMİNATTA ZAMANAŞIMI

ZORUNLU DEPREM SİGORTA POLİÇESİ GEREĞİ TAZMİNATTA ZAMANAŞIMI

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler sözleşmenin sona ermesinden
itibaren iki yılda zamanaşımına uğrar ancak borcun ikrarı halinde ödemenin yapıldığı tarih
itibariyle zamanaşımı kesilmiş ve yeni on yıllık süre işlemeye başlamış olur.
KARARIN TAM METNİ:
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/1035
Karar No: 2019/9243
Karar Tarihi: 10.10.2019

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; davanın zamanaşımı
nedeniyle reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz
edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R:
Davacı vekili, 23/10/2011 ve 10/11/2011 tarihlerinde meydana gelen Erciş depremlerinde
müvekkiline ait konutun ağır hasar gördüğünü, yetkili makamlarca yıkım kararı
verildiğini, bu konutun 27/12/2010 tarihinde Ergo Sigorta A.Ş. bünyesinde deprem
sigortası yaptırdığını, Poliçede konutun 168 m2 olan yüzölçümünün 59 m2 olarak
gösterildiğini, düzenlenen 19/11/2011 tarihli zeyilname ile bu durumun düzeltildiğini, 168
m2 olarak kabul edilerek eksik primlerin ödendiğini, bu nedenle gerekli ödemelerin en
kısa zamanda yapılmasını talep etmiştir. Davalı vekili, Sigorta sözleşmelerinden doğan
bütün istemlerin önceki TTK 1268.maddesi ve yeni TTK'nın 1420. maddesi ve Deprem
Sigortası Genel Şartlarının c.7. maddesi gereğince iki yıllık zamanaşımı süresine tabi
olduğunu, davanın zamanaşımı süresinden sonra açıldığını, 23/10/2011 tarihli deprem
sonrası hasar dosyası oluşturulduğunu, ekspertiz raporunda tespit edilen bedele göre
ödeme yapıldığını ancak davacı tarafça iki kez iade edildiğini, davacının ödemeyi
23/01/2013 tarihinde aldığını, daire yüzölçümü zeyil işleminin depremden sonra
19/11/2011 tarihinde yapıldığını, poliçenin beyanlara göre oluşturulduğunu savunarak
davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın "zorunlu deprem sigorta poliçesi" kapsamında uğranılan zararın
tazminine yönelik olduğu, poliçe başlangıç tarihinin 27/10/2010 bitiş tarihinin ise
27/12/2011 tarihi olduğu, TTK'nın 1420. maddesi gereğince sigorta sözleşmesinden
doğan taleplerin 2 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, poliçe bitiş tarihi ile dava tarihi
arasında 2 yıldan fazla süre olduğu gerekçesiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine
karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava, zorunlu deprem sigorta poliçesi gereği tazminat istemine ilişkindir.
Davacıya ait konutun davalı tarafından 27/12/2010-2011 tarihli poliçe ile sigortalandığı,
konutun metrekaresinin poliçede eksik gösterilmesi nedeniyle gerçek metrekare
üzerinden 19/11/2011 tarihli zeyilname düzenlendiği, poliçe vadesi içinde 23/10/2011 ve
10/11/2011 tarihlerinde depremler meydana geldiği, olan ilk deprem sonrasında davacı
tarafından 09/11/2011 tarihinde davalı sigorta şirketine hasar ihbarında bulunulduğu,
hasar nedeniyle davacıya 14.400,03 TL ödeme yapıldığı, yapılan ödemenin 02/04/2012
tarihinde iade edildiği, iade gelen tutarın 30/11/2012 tarihinde tekrardan davacıya
gönderildiği, davacının ödemeyi almaması üzerine 15/01/2013 tarihinde kuruma tekrar
iade döndüğü ve davacının talebi üzerine 23/01/2013 tarihinde ödemenin talep
doğrultusunda davacı sigortalıya ödendiği, dava tarihinin ise 22/08/2014 olduğu
anlaşılmaktadır. Rizikonun gerçekleştiği tarih itibariyle yürürlükte olan 6102 sayılı TTK'nun
1420.maddesi gereğince, sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel
olduğu tarihten başlayarak iki yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 13/05/2011 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının C.7
Zamanaşımı başlıklı maddesinde de; Sigorta sözleşmesinden doğan bütün taleplerin sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki yılda zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına alınmıştır. Dava konusu uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken 818 sayılı BK'nun
133/1. maddesinde, borçlunun borcunu ikrar etmesi, zamanaşımını kesen sebepler
arasında sayılmıştır. Aynı Kanun'un 135. maddesinde ise, zamanaşımının kesilmesi
halinde, kesilmeden itibaren yeni bir sürenin işlemeye başlayacağı ve borç bir senetle
ikrar edilmiş veya bir hükümle sabit olmuş ise yeni sürenin daima 10 yıl olacağı
düzenlenmiştir. Taraflar arasındaki zorunlu deprem sigortasına dayalı olarak davacı
tarafından yapılan hasar ihbarına istinaden davalı tarafça 16/02/2012 tarihinde ödeme
yapılmıştır. Bu ödeme ile rizikoya ilişkin bedelin davacıya ödenmesi üstlenilmiş (ikrar
edilmiş) olduğundan, BK'nun 133/1. maddesi gereği, borcun ikrarı nedeniyle ödemenin
yapıldığı tarih itibariyle zamanaşımı kesilmiş ve yeni on yıllık süre işlemeye başlamış olup,
dava tarihi itibariyle yeni işlemeye başlayan 10 yıllık zamanaşımı süresi de dolmamıştır.
Açıklanan maddi ve hukuki vakıalar karşısında mahkemece; davalı tarafça yapılan ödeme
nedeniyle zamanaşımının kesildiği ve yeniden işlemeye başlayan 10 yıllık zamanaşımı
süresinin dava tarihi itibariyle dolmadığı gözetilerek, davalının zamanaşımı def'inin reddi
ile davacı tarafın zarar talebi için inceleme yapılması ve oluşacak sonuca göre karar
verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeyle, davanın zamanaşımı
nedeniyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile
hükmün BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri
verilmesine, 10/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yaz