Mirasın Hükmen Reddi Kararı Sonucu Takibin İptali

Mirasın Hükmen Reddi Kararı Sonucu Takibin İptali

ÖZET: Mirasın hükmen reddine ilişkin kararın icra müdürlüğüne sunulması halinde mirasçılar yönünden takibin iptaline ve hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi         

Esas No: 2022/9178  

Karar No: 2023/2592

Karar Tarihi: 12.04.2023


MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
İLK DERECE MAHKEMESİ : Gümüşhacıköy İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki İİK'nın 16. maddesi kapsamında şikayetten dolayı yapılan inceleme sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Kararın alacaklı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ... tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Şikayetçi borçlular vekili dilekçesinde; müteveffa babaları hakkında babalarının ölümünden önce takip başlatıldığını, babalarının vefatı ile bu borcun kendilerine aktarıldığını, böyle bir borçlarının olmadığını, buna istinaden mirasın reddi davası açıldığını ve dava sonucunda mirasın reddine karar verildiğini, bu nedenle icra müdürlüğüne başvurarak hacizlerin fekkine ve takibin iptaline yönelik taleplerinin reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu ileri sürerek icra müdürlüğü kararının iptalini veya düzeltilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Alacaklı tarafından cevap dilekçesinin sunulmadığı görülmüştür.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile müteveffa ... hakkında 07.09.2010 tarihinde ilamsız takip başlatıldığı ve takibin kesinleştiği, ...'ın vefatı üzerine şikayetçi mirasçıların takibe borçlu olarak eklendiği, şikayetçilerin açtığı mirası hükmen reddi davasının kabul edilerek 15.09.2021 tarihinde kesinleştiği, şikayetçilerin bu karar ile icra müdürlüğüne başvurarak takibin iptali ve hacizlerin kaldırılmasını talep ettikleri, icra müdürlüğünce bu talebin reddedildiği, takibin kesinleşmesinden sonra murisin ölümü halinde mirasçıların, mirası usulüne uygun reddettiklerine ilişkin mahkeme kararı almaları halinde mirasçılar aleyhinde takibe devam edilmesi ve mirasçıların mal ve haklarına haciz konulması mümkün olmadığı gerekçesi ile icra müdürlüğü kararın iptaline, ... mirasçıları yönünden takibin iptaline, mirasçılar yönünden hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Alacaklı vekili istinaf dilekçesinde özetle; şikayetin süresiz şikayete tabi olmadığını, icra müdürlüğünün işlemine karşı şikayet yoluna başvurulduğundan, alacaklının herhangi bir kusurunun olmadığını, aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiğini ileri sürmüştür.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
İstinaf dilekçesinin tekrar edildiği görülmüştür.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, İİK'nın 16. maddesi kapsamında icra müdürlüğü işlemine karşı şikayete ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun (2004 sayılı Kanun) 16 ıncı ve 53 üncü maddeleri.
3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup alacaklı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanunun ile değişik İİK'nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Harç alınmasına yer olmadığına,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

12.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Yorum Yaz