Evli Kadının Devamlı Eski Erkek Arkadaşından Bahsetmesi

Evli Kadının Devamlı Eski Erkek Arkadaşından Bahsetmesi

Kadının "eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından bahsettiği, eşinin yüzüne tükürdüğü" gerekçeleri kadının tam kusurlu bulunmasını gerektirecek hallerdir.

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2013/17126
Karar No: 2013/21895
Karar Tarihi: 25.09.2013

MAHKEMESİ :Edremit 2. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (koca) tarafından; kusur belirlemesi ve manevi tazminat yönünden, davalı (kadın) tarafından ise; boşanma hükmünün tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre, davalı kadının temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı kocanın temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Mahkemece, davacı kocanın da boşanmaya neden olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilerek davalı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmiş ise de; toplanan delillerden, davalı kadının eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından bahsettiği, eşinin yüzüne tükürdüğü, davacı kocanın eşini evden kovmasının ise, Şubat 2008 tarihinde, yani boşanma davasının açılmasından sonra meydana geldiği ve bu davada nazara alınamayacağı anlaşılmaktadır. O halde davalı kadın, boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurludur. Açıklanan bu sebeple, mahkemece hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, davalı kadının temyiz itirazlarının ise, yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 119.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.25.09.2013


Yorum Yaz