Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılmamış Olsa Bile Dava 1 Yıl İçinde Açılmışsa, Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü

Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren 30 Gün İçinde Dava Açılmamış Olsa Bile Dava 1 Yıl İçinde Açılmışsa, Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü

ÖZET: Görevsizlik kararının kesinleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda dava açılmadığı gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ise de, davanın İdare Mahkemesinde 1 yıllık süre içerisinde açılması nedeniyle davanın süresinde açıldığının kabulü gerekmektedir.

KARARIN TAM METNİ:

Danıştay 10. Daire
Esas No: 2006/5568
Karar No: 2007/335
Karar Tarihi: 13.02.2007

İstemin Özeti: Davacılara ait Bayburt İli, Aydıntepe İlçesinde, … sayılı parselde bulunan tarlanın yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalından taşma nedeniyle sular altında kalmasından dolayı uğranıldığı iddia olunan 6.000 YTL maddi zararın yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonunda; Trabzon İdare Mahkemesince, süre aşımı nedeniyle samın reddi yolunda verilen 21.5.2003 tarih ve E:2003/377, K:2003/431 sayılı kararı temyiz istemini reddederek onayan Dairemizin 8.2.2006 tarih ve E:2003/4248, K:2006/1171 sayılı kararının düzeltilmesi istenilmektedir.

D.S.İ Genel Müdürlüğü Savunmasının Özeti: Hukuki dayanağı bulunmadığı ileri sürülen karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Aydıntepe Sulama Birliği Başkanlığı Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Yunus Çetin

Düşüncesi: Uyuşmazlıkta, görevsizlik kararının kesinleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda dava açılmadığı gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ise de, 2577 sayılı Yasanın 13. maddede belirtilen 1 yıllık süre içerisinde İdare Mahkemesinde bu davanın açıldığı anlaşıldığından, davanın süresinde olduğunun kabulü ile temyize konu mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Nevzat Özgür

Düşüncesi: Karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, 2577 sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca karar düzeltme istemi kabul edilerek Dairemizin 8.2.2006 tarih ve E:2003/4248, K:2006/1171 sayılı kararı kaldırıldıktan sonra işin esasına geçildi, temyiz istemi yeniden incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, davacılara ait Bayburt İli, Aydıntepe İlçesinde, … sayılı parselde bulunan tarlanın yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalından taşma nedeniyle sular altında kalmasından dolayı uğranıldığı iddia olunan 6.000 YTL maddi zararın yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

Trabzon İdare Mahkemesince, İdare Mahkemesinin görevine girdiği halde görevsiz yargı yerinde açılan davanın görev yönünden reddi halinde görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde İdare Mahkemesinde dava açılması gerekirken, kesinleşme tarihinden sonra ellinci gün olan 25.4.2003 tarihinde açılan davanın süresinde olmaması nedeniyle esasını inceleme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

2577 sayılı Yasanın doğrudan doğruya tam yargı davası açılmasını düzenleyen 13. maddesinde; idari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gerektiği, bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılabileceği kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacıların ekili ürünlerinin bulunduğu … sayılı parsel sayılı taşınmaza 25.6.2002 tarihinden itibaren DSİ kanalından su sızmaya başladığı, ekili ürünlerin gördüğü zararın belirlenebilmesi için 9.9.2002 tarihinde tespit yaptırıldığı, tespit sonrası düzenlenen 8.10.2002 tarihinde bilirkişi raporuyla zarar gören taşınmazların durumunun, 14.10.2002 tarihli raporla idarelerin kusur oranlarının, 17.10.2002 tarihli bilirkişi raporuyla da uğranılan zararın miktarının belirlendiği, bu raporlara istinaden davacılar tarafından 28.11.2002 tarihinde adli yargıda tazminat davası açıldığı, adli yargı yerince 21.1.2003 tarihinde idari yargının görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verildiği, bu kararın 6.3.2003 tarihinde kesinleştiği, daha sonra dava dosyasının Nisan 2003 ayında İdare Mahkemesine gönderildiği, İdare Mahkemesinin 16.4.2003 tarihli kararıyla esas kaydı kapatılarak dosyanın Mahkemesine gönderilmesi üzerine, idare mahkemesinde 25.4.2003 tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, her ne kadar görevsizlik kararının kesinleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda dava açılmadığı gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ise de, yukarıda metni yazılı 13. maddede belirtilen 1 yıllık süre içerisinde İdare Mahkemesinde bu davanın açıldığı anlaşıldığından, davanın süresinde açıldığının kabulü gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesine uygun bulunan davacıların temyiz isteminin kabulüne, Trabzon İdare Mahkemesinin 21.5.2003 tarih ve E: 2003/377, K: 2003/431 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın yeniden karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, 13.02.2007 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

AZLIK OYU

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından karar düzeltme isteminin reddi gerektiği oyu ile çoğunluk kararına katılmıyoruz.


Yorum Yaz