Ceza Zamanaşımının İnfaza Etkisi

Ceza Zamanaşımının İnfaza Etkisi

ÖZET: Sanığa yüklenen suçların yasa maddesinde öngörülen cezalarının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu dava zamanaşımının, zamanaşımını kesen son işlem olan mahkumiyet hükümlerinin verildiği tarihten temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleşmesi

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/8824
Karar No: 2017/1263
Karar Tarihi: 13.02.2017

Dava ve Karar: 6136 sayılı Yasaya aykırılık ve genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde kasten silahla ateş etme suçlarından sanık … hakkında 12.02.2013 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanması sonucu verilen kararın Dairemizce Bozulması üzerine 6136 sayılı Yasanın 13/1. ve TCK.nun 170/1-c. madde ve fıkraları uyarınca hükümlülüklerine dair; Aksaray 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 01.09.2015 gün ve 2015/337 esas, 2015/484 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık hakkında 12.02.2013 günü verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının sanığın yüzüne karşı verildiği hükümde itiraz süresinin tefhim/ tebliğden itibaren başlayacağı belirtilerek bu hususta duraksamaya neden olunduğu anlaşılmakla, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının sanığa tebliğ edilmediği, 12.02.2013 tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın bu nedenle kesinleşmediği ve sanığa yüklenen suçların yasa maddesinde öngörülen cezalarının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu 5237 sayılı TCK.nun 66/1-e maddesinde belirlenen 8 yıllık dava zamanaşımının, zamanaşımını kesen son işlem olan mahkumiyet hükümlerinin verildiği 04.02.2009 tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak; yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta anılan Yasanın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan sanık hakkında açılan kamu davalarının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 66/1-e ve CMK.nun 223. maddeleri gözetilerek DÜŞÜRÜLMESİNE, adli emanette kayıtlı eşyaların TCK.nun 54. maddesi uyarınca müsaderesine, 13.02.2017 gününde oybirliği ile, karar verildi.


Yorum Yaz