15-18 Yaş Grubu İçin Dava Zamanaşımı

15-18 Yaş Grubu İçin Dava Zamanaşımı

ÖZET: Suç tarihi itibariyle 15-18 yaş grubunda bulunan, sanık hakkında dava zamanaşımı süresinin 5237 sayılı Kanun'un 66/1-e maddesi ve 66/2. maddesi gereğince 5 yıl 4 ay olduğu, 5237 sayılı Kanun'un 67/4. maddesi uyarınca olağanüstü zamanaşımı süresinin ise 7 yıl 12 ay olduğu, bu süreninde geçmiş olduğundan kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekir.

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 10. Ceza Dairesi
Esas No: 2020/17909
Karar No: 2023/1227
Karar Tarihi: 20.02.2023

I. HUKUKÎ SÜREÇ

A. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının, 21.07.2011 tarihli iddianamesi ile sanığın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (5237 sayılı Kanun) 188 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 54 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır.

B. Bursa 1. Çocuk Mahkemesinin, 15.12.2011 tarihli ve 2011/541 Esas, 2011/815 Karar sayılı kararı ile görevli mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmiştir.

C. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, 22.05.2012 tarihli ve 2011/468 Esas, 2012/189 Karar sayılı kararı ile sanığın 5237 sayılı Kanun'un 191 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sanık hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmiştir

D. Sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gerektirdiği yükümlülüklere uymadığının bildirilmesi üzerine dosya yeniden ele alınarak yapılan yargılama sonucunda, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, 28.04.2016 tarihli ve 2016/160 Esas, 2016/176 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan lehine olan 5237 sayılı Kanun'un 5560 sayılı Kanun ile değişik 191 inci maddesinin birinci fıkrası, 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 8 ay hapis cezasına, ve 5271 Sayılı Kanun'un 231 inci maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

E. Sanığın 26.05.2014 tarihli mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal eylemleri nedeni ile Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.11.2015 tarihli, 2014/845 Esas, 2015/995 Karar sayılı kararının ihbarı ile yapılan yargılama ile hüküm açıklanarak 8 ay hapis cezasına ve 5237 sayılı Kanun'un 51 inci maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmiştir.

F. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hükmün bozulması yönünde karar verilmesi görüşünü içeren Tebliğname ile dava dosyası Daireye tevdi edilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

Sanık müdafiinin temyiz sebepleri, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkindir.

III. GEREKÇE

Suç tarihinden inceleme tarihine kadar zamanaşımının dolduğu belirlenmekle, Tebliğname görüşüne iştirak olunmamıştır.

Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunan sanık hakkında eylemine uyan suç için öngörülen cezanın türü ve yukarı sınırına göre, dava zamanaşımı süresinin 5237 sayılı Kanun'un 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince 5 yıl 4 ay olduğu, 5237 sayılı Kanun'un 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca olağanüstü zamanaşımı süresinin ise 7 yıl 12 ay olduğu, mahkûmiyet hükmünün verildiği 28.04.2016 tarihinden, temyiz incelemesinin yapıldığı tarihe kadar 5 yıl 4 aylık dava zamanaşımı süresinin dolduğu, ayrıca suç tarihi olan 16.05.2011 tarihi ile temyiz inceleme tarihi arasında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin kesinleştiği 04.07.2012 tarihi ile tedbirin gereklerine uymama nedeniyle mahkemenin tensip tarihi olan 11.03.2015 tarihleri arasındaki ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiği 10.12.2013 tarihi ile ihlal sayılan eylemin işlendiği 26.05.2014 tarihleri arasındaki duran sürelerde eklendikten sonra, 7 yıl 12 aylık olağanüstü zamanaşımı süresinin geçmiş bulunduğu anlaşılmıştır.

IV. KARAR

Gerekçe bölümünde açıklanan nedenle Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/160 Esas, 2016/176 Karar sayılı kararına yönelik sanık müdafiinin temyiz talebi yerinde görüldüğünden hükmün, 1412 sayılı Kanun’un 321 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Kanun’un 322 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı Kanun’un 223 üncü maddesinin sekizinci fıkrası gereği gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle, Tebliğname’ye aykırı olarak, oy birliğiyle DÜŞMESİNE, Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 20.02.2023 tarihinde karar verildi.


Yorum Yaz