Mecburi Askerlik Görevini Yapan Nafaka Borçlusu Eş Nafaka Ödemez

Mecburi Askerlik Görevini Yapan Nafaka Borçlusu Eş Nafaka Ödemez

KARAR ÖZETİ: Mecburi askerlik görevini yapan nafaka borçlusu eşin, nafaka borcundan sorumlu olup olmayacağına karar verilirken başkaca bir geliri yahut serveti bulunup bulunulmadığı araştırılmalıdır, şayet yoksa askerlik sebebiyle gelir elde edemeyen eş nafaka borcundan sorumlu tutulamayacaktır zira nafaka ödeme gücü kendi kusuru olmadan ortadan kalkmıştır.

TAM KARAR METNİ:

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Esas No: 2008/19086

Karar No: 2008/22655

Karar Tarihi: 22.12.2008

MAHKEMESİ: Antalya 4. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ: 18/07/2008
NUMARASI: 2008/1114-2008/835

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece 12.12.1966 tarihli İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı gerekçe gösterilerek şikayet reddedilmiş ise de, söz konusu kararın sonuç kısmında Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerine atıfta bulunularak “mecburi askerlik görevini yapan ve başka hiçbir geliri ve serveti olmayan kocanın nafaka ile sorumlu tutulamayacağı…” belirtilmiştir. Nafaka alacaklısı eş, borçlu kocanın Limited Şirketi olduğunu ekonomik durumunun iyi olduğunu düzenli gelirinin bulunduğunu belirttiğine göre mahkemece usulüne uygun olarak duruşma açılıp tarafların beyanları alınarak ve deliller toplandıktan sonra söz konusu İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunda vurgulandığı üzere, nafaka borçlusu kocanın başkaca bir geliri ve serveti olup olmadığı yöntemince araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken eksik inceleme ile dosya üzerinden yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yaz