SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BORCA YÖNELİK KABUL BEYANI

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BORCA YÖNELİK KABUL BEYANI

Borçlu tarafından sosyal medya üzerinden gönderilen ve borca yönelik kabul beyanı içeren
mesajlar borç için delil niteliğinde olup bu halde borcun varlığını kabul anlamında yorumlanmalıdır.

KARARIN TAM METNİ:
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/14813
Karar No: 2016/2351
Karar Tarihi: 15.02.2016

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı
davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi
üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR;

Davacı vekili, taraflar arasında ticari ilişki olduğunu, davalının fatura bedelinin bir kısmını ödediğini,
bakiye alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek,
itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, faturada müvekkilinin imzasının bulunmadığını savunarak, davanın reddine karar
verilmesini istemiştir.
Davalı asil duruşmada, malların teslim edilmediğini, Facebook mesajlarının kendisine ait olduğunu,
mesajlarda geçen 11.000,00 TL'den borçlu olduğunu kabul yönünde beyanının bulunmadığını,
davacının alacağını mahkemede ispatlaması halinde ödeyeceğini söylediğini beyan etmiştir.
Mahkemece toplanan delillere göre; dava konusunun miktarı itibariyle davacının teslim olgusunu kesin
delille ispatlaması gerektiği, bu nitelikte bir delil bildirmediği, yemin teklifinde de bulunmadığı,
davacının teslim olgusunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı
vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı tarafça gönderilen 01.11.2013 tarihli Facebook mesajlarında davalının "11.000,00 TL'lik borcuma
ödeme planı çıkarsınlar ve ben de ödemeye başlayayım." şeklindeki beyanları açıkça borcu kabul
anlamında yorumlanmalıdır. Davalı anılan mesajların kendisi tarafından çekildiğini inkar etmediğine
göre 6100 sayılı HMK'nun 199. maddesi anlamında belge niteliğinde kabulü gereken mesajlar
doğrultusunda akdi ilişkiyi de inkar etmeyen davalının borcu açıkça kabul ettiği gözetilerek sonucuna
göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru
görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine,
15/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yaz