ATM'den Kart Bilgilerinin Ele Geçirilmesinde TCK Md.43

ATM'den Kart Bilgilerinin Ele Geçirilmesinde TCK Md.43

ÖZET: TCK'nın 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya ele geçirmeye teşebbüs suçunun mağduru kural olarak kart bilgilerinin sahibi olan banka müşterileri zararın bankaca karşılanması nedeniyle suçtan doğrudan zarar görmeyen şikayetçinin davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunmadığı,

Sanığın eyleminin mağdur sayısınca TCK.nın 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunu oluşturacağı, ancak aynı ATM cihazındaki kopyalama işlemlerinin tek fiil olarak kabul edilmesi nedeniyle aynı ATM'den kişisel veri olan kart bilgileri ele geçirilen veya devredilen mağdurlar yönünden TCK.nın 43/2. maddesi yollamasıyla 43/1. maddesinin uygulanması gerektiği,

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ
2020/18328 E.
2021/22899 K.

İÇTİHAT METNİ
MAHKEMESİ :
Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Sahte banka kartı veya kredi kartı oluşturma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Sanıklar … ve … hakkında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, sanık … hakkında ise sahte banka veya kredi kartı oluşturma ve sahte banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik şikayetçi … tarafından yapılan temyiz isteminin incelenmesinde;

5237 sayılı TCK'nın 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya ele geçirmeye teşebbüs suçunun mağduru kural olarak kart bilgilerinin sahibi olan banka müşterileri olduğundan, dosya kapsamındaki banka yazıları, şikayetçinin Türkiye İş Bankası'na hitaben sunduğu harcama itiraz formu içeriği de gözetildiğinde şikayetçi adına çıkartılan banka kartının kopyalanarak sahte kart oluşturulduğu ve ele geçmeyen bu sahte kart ile harcama yapıldığı, bu durumda suçun TCK''nın 245/2. ve 245/3. maddesi kapsamında kalıp mağdurun ilgili banka olan Türkiye İş Bankası olduğu, zararın bankaca karşılanması nedeniyle suçtan doğrudan zarar görmeyen şikayetçinin davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunmadığı cihetle müşteki …'un temyiz isteminin CMUK.nın 317. maddesi gereğince REDDİNE,

2-Sanık … hakkında sahte banka veya kredi kartı oluşturma, sahte banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık … müdafii tarafından yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın eyleminin mağdur sayısınca TCK.nın 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunu oluşturacağı ancak aynı ATM cihazındaki kopyalama işlemlerinin tek fiil olarak kabul edilmesi nedeniyle aynı ATM'den kişisel veri olan kart bilgileri ele geçirilen veya devredilen mağdurlar yönünden TCK.nın 43/2. maddesi yollamasıyla 43/1. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden bir kez zincirleme şekilde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanık müdafinin, verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna,sanığın suç işleme kastı ile hareket etmediğine, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunda teşebbüs hükümlerinin değerlendirilmediğine, sanık hakkında teşdiden ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

3-Sanık … hakkında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık … tarafından yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Kart kopyalama cihazı içerisinde kopyalanmış kart bilgilerinin tespiti halinde eylemin mağdur sayısınca TCK.nın 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunu, bulunmaması halinde ise kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmeye teşebbüs suçunu oluşturacağı ancak aynı ATM cihazındaki kopyalama işlemlerinin tek fiil olarak kabul edilmesi nedeniyle aynı ATM'den kişisel veri olan kart bilgileri ele geçirilen veya devredilen mağdurlar yönünden TCK.nın 43/2. maddesi yollamasıyla 43/1. maddesinin uygulanması gerektiği cihetle;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; ATM cihazına yerleştirilen kopyalama cihazında kopyalanmış kart bilgilerinin bulunduğuna ya da tespit edildiğine dair bilgi bulunmaması, somut olayda mağdur sayısının birden fazla olduğunun belirlenememesi karşısında; sanığın eyleminin TCK.nın 136/1, 35/2. maddelerinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde tamamlanmış suçtan hüküm kurulması suretiyle fazla ceza tayini,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.12.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi


Yorum Yaz