Davadan veya Ferilerinden Feragat Beyanının, Kesin ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Açık Olması Lazımdır

Davadan veya Ferilerinden Feragat Beyanının, Kesin ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Açık Olması Lazımdır

Yargıtay; boşanma davasında davacı kadının dilekçesindeboşanma halinde kendisi için hak talep etmeyeceği” beyanı feragat için yeterli sayılmamıştır. Yargıtay içtihatlarına göre; dava veya ferilerinden feragat eden tarafın bunu açık ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirtmesi gerekmektedir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ        

2018/6010 E. - 2019/5505 K.

MAHKEMESİ              :İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

KARAR TARİHİ            : 07.05.2019

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda, ilk derece mahkemesi tarafından davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın yararına 30.000 TL maddi ve 30.000 TL manevi tazminata, velayeti anneye verilen ortak çocuk yararına 350 TL tedbir ve 500 TL iştirak nafakasına hükmedilmiş, davalı erkek kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden istinaf talebinde bulunulması üzerine bölge adliye mahkemesi kadının dava dilekçesinde tazminat taleplerinden feragat ettiği gerekçesiyle kadının tazminat taleplerinin reddine karar vermiş, erkeğin sair isitinaf taleplerini reddetmiş, bölge adliye mahkemesi hükmü davacı kadın tarafından temyiz edilmiştir.

Davadan veya ferilerinden feragat beyanının, kesin ve duraksamaya yer bırakmayacak şekilde açık olması lazımdır. Davacı kadının dava dilekçesindeki "Boşanma halinde kendisi için hak talep etmeyeceğine" dair beyanı soyut ve genel nitelikte olup somut olarak hangi haktan vazgeçtiği belirli değildir. Davacı kadının maddi ve manevi tazminat istemediğine dair açık bir beyanı bulunmamaktadır. Bu nedenle ortada geçerli bir feragat beyanının bulunduğundan söz etmek mümkün değildir. Davacı kadın usulüne uyun olarak sunmuş olduğu ıslah dilekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. O halde davalı erkeğin, kadın yararına hükmolunan tazminatlara ilişkin istinaf taleplerinin esasına girilerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Yukarıda gösterilen sebeple temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararının BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 07.05.2019 (Salı)


Yorum Yaz