Tamamlama Harcı Yatırılmayan Islah Beyanının Geçersiz Kabul Edilmesi Gerekir

Tamamlama Harcı Yatırılmayan Islah Beyanının Geçersiz Kabul Edilmesi Gerekir

Dava dilekçesinde belirlenen ihbar tazminatı ve yıllık izin taleplerinin ıslah ile artırılması talebinde bulunan tarafın ıslah harcı yatırmayarak işlem yapmaya çalışması, eksik kısım için tamamlama harcı yatırılmaması sebebiyle, ıslah geçersiz kabul edilmiştir.


KARARIN TAM METNİ :
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2019/2574
Karar No: 2019/7089
Karar Tarihi : 28/03/2019
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davalı tarafından iş koşullarında haksız ve mesnetsiz esaslı değişiklik yapılması, müvekkilinin bu değişikliğe onay vermemesi ve fazla çalışma ücretlerini talep etmesi nedeniyle iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ve tatil ücretleri alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.


B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; müvekkiline ait iki adet işyeri bulunduğunu, bunlardan birinin TEM otoyolunda diğerinin …Neomarin AVM içerisinde bulunan … Mutfağı adlı restoran olduğunu, davacının 2006 yılında işe başladığını, bu çalışmasının 31/08/2009 tarihinde sona erdiğini, 2011 yılında tekrar çalışmaya başladığını, 26/11/2012 tarihinde kendi rızasıyla Kayseri Mutfağına geçiş yaptığını, normal çalışma süresinin aşıldığı durumlarda fazla mesai ücretlerinin ödendiğini, davacının iş akdinin feshedilmesinin söz konusu olmadığını, davacının işbaşı yapması gereken tarihte işe gelmediğini, ihtarname ile yapılan davete de icabet etmediğini, kendisine mobing uygulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ve fazla çalışma ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.


D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.


E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında ıslah harcı yatırılmasının gerekip gerekmediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır
Somut uyuşmazlıkta davacı, dava dilekçesinde belirlediği ihbar tazminatı ile yıllık izin taleplerini ıslah beyanı ile arttırmış ise de ıslah harcının yatırılmadığı anlaşılmaktadır. Yapılacak iş, harcı yatırılmayan ıslah işlemi yok sayılarak karar vermekten ibaret olup, mahkemece, tamamlama harcı yatırılmayan ve dolayısıyla yok hükmünde olan ıslah beyanına değer verilerek yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
Yapılacak yargılamada “bozmadan sonra ıslah yapılamayacağı” hususu gözden kaçırılmamalıdır.


F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 28/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yaz