Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

ÖZET: Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunda senedin anlaşmaya aykırı kullanıldığının yazılı delille ispatı zorunludur.

KARARIN TAM METNİ

Yargıtay 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/5322
Karar No: 2018/93
Karar Tarihi: 09.01.2018

Katılan …'nun sanık …'tan daha sonra 4.500 TL olarak ödeme koşulu ile 3.000 TL aldığı, sanık …'in kendisine senet imzalaması gerektiğini söyleyerek, boş bir senede imza attırdığı, katılanın iki ay sonra borcu kapattığı, senedin de iade edildiği, katılanın senedi yırtıp attığı, katılanın borcunu ödedikten sonra verilen senedin katılanın imzasını taşıyan gerçek senet olmayıp fotokopi olduğunun sonradan anlaşıldığı, sanık …'in katılandan almış olduğu boş senedin üzerine sanık …'ın ismini yazarak 87.000 TL olacak şekilde doldurduğu ve sanık …'un avukatı tarafından icraya konulduğunun iddia ve kabul edildiği olayda; sanığın suçlamayı kabul etmemesi; katılanın, sanık …'ten borç almadan önce hakkında tefecilik suçundan dava açılan … isimli kişiden borç aldığını, borcunu ödeyemeyince kendisini sanık …'e yönlendirildiğini, sanık … ile tanık …'ın konu ile ilgili görüşmek üzere evlerine geldiğini beyan etmesi; soruşturma aşamasında tanık olarak dinlenen …'ın, sanık … ile katılanın evine gittiklerini, evde katılanın babası …. ile eniştesi …'ın bulunduğunu, konuyu konuştuklarını beyan etmesi ve bu kişilerin kovuşturma evresinde dinlenmemiş olmaları karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından, … ile katılanın babası … ve eniştesinin beyanlarına başvurularak, suça konu bononun, katılanın …'ten aldığı 3000 TL'lik borç için mi yoksa katılanın sanığa satacağı arsa nedeniyle mi düzenlendiğinin belirlenmesi, katılanın bu olaydan önce borç aldığı … adlı kişi hakkında tefecilik suçundan Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/329 esas sayılı iddianamesiyle açılan davanın akıbetinin araştırılması, açığa imzanın kötüye kullanılması suçunda, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 24/03/1989 gün ve 1988/1-1989/2 sayılı ilamında açıklandığı üzere; senedin anlaşmaya aykırı kullanıldığının yazılı delille ispatının zorunlu olduğu göz önünde bulundurularak, sanığın üzerine atılı suçun "bedelsiz senedi kullanma" suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılarak sanığın hukuki durumunun tespit ve tayini gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafinin itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, ceza bakımından sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 09.01.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Yorum Yaz