Sahte Fatura Düzenleme Suçu

Sahte Fatura Düzenleme Suçu

Sahte fatura düzenleme suçunda, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi gerekir.

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 11. Ceza Dairesi

Esas No: 2018/176

Karar No: 2022/12852

Karar tarihi: 20.06.2022

Dava ve Karar:

1-) Yenibosna Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 3450129200 vergi kimlik numaralı mükellefi olan sanığın, “2012 ve 2013 takvim yıllarında sahte fatura düzenlendiği” iddiasıyla açılan kamu davasında; yapılan bir kısım yoklamalarda işyerinin faal ve işçi çalıştırıldığının tespit edilmesine rağmen, Ba-Bs form bilgileri arasında uyumsuzluk bulunması, kayıtlı araç bilgisine rastlanmaması, nükellefin vergi borcunun bulunması ve yüksek tutarlı KDV matrahı beyan edilmesine karşın, cüzi miktarda ödenecek vergi çıkması hususları da nazara alınarak, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti bakımından;

a-) Çalışan işçilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile tanık sıfatıyla beyanlarına başvurularak faaliyetin gerçek olup olmadığının araştırılması, alım yapılan firmalar hakkında tanzim edilen vergi tekniği raporlarının getirtilerek, bu mükellefler hakkında sahte fatura düzenleme suçundan dava açılıp açılmadığının tespit edilmesi, açılmış ise incelenerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosyaya intikalinin sağlanması,

b-) Faturaları kullandığı belirlenen mükellefler hakkında karşıt inceleme raporu düzenlenip düzenlenmediğinin ilgili vergi dairesinden sorularak, düzenlenmiş ise onaylı örneklerinin getirtilmesi,

c-) Aynı mükellefler hakkında dava açılıp açılmadığının araştırılması; dava açılmış ise, dosyalarının getirtilerek incelenmesi ve bu davayla ilgili belgelerin onaylı örneklerinin çıkartılarak dosya içine konulması,

d-) Faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi için; faturayı düzenleyen mükellefe ait mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyelerinin, teslim ve tesellüm belgelerinin, bedelinin ödendiğine ilişkin ticari teamüle uygun ve kanıtlama yeterliliği olan banka hesaplarının ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgelerin olup olmadığının araştırılması,

e-) Gerekirse faturaları düzenleyen mükellef ile kullanan şirketlerin ve kişilerin ticari defterleri ve belgeleri üzerinde karşılıklı bilirkişi incelemesi yaptırılması,

Sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile beraat kararı verilmesi,

2-) Suçun sübutu halinde ise; hükümden sonra 15.04.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7394 Sayılı Kanun'un 4 ve 5. maddeleriyle değişik 213 Sayılı Kanun'un 359. maddesinin 3, 4, 5 ve 6. fıkra hükümleri uyarınca 5237 Sayılı TCK'nin 7/2. maddesi de gözetilerek öncelikle lehe Kanun'un tespit edilip uygulama yapılması ve her iki Kanunla ilgili uygulamanın gerekçeleriyle birlikte denetime olanak verecek şekilde ayrıntılı olarak kararda gösterilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, 20.06.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yaz