Konkordatonun Tasdiki

Konkordatonun Tasdiki

ÖZET: Konkordatonun tasdiki için, konkordato komiserinin raporunu konkordato mühleti içinde asliye ticaret mahkemesine ibrazı gerekir.

TAM METİN:
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/8667 E
Karar No: 2018/547 K
Karar Tarihi: 26.02.2018

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki konkordatonun tasdiki davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı şirket temsilcisi … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-KARAR-
Davacı vekili, müvekkilinin ekonomik kriz nedeniyle faiz yükü altında olduğunu, işlerinin bozulmaya başladığını, iyi niyetli ve borçlarını ödemek amacında olan müvekkilinin mevcut alacaklılarına alacaklarının tümünü, faizsiz olarak, 2015 yılı Mart ayından itibaren bir yıl içinde 12 eşit taksitte ödemeyi taahhüt ettiğini ileri sürerek, konkordato mühlet talebinin kabulü ile üç aylık süre verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece tüm dosya kapsamına ve konkordato komiserinin sunduğu rapora göre, her ne kadar alacak miktarı ve alacaklı sayısı itibariyle yasal çoğunluk sağlanmış ise de, ödemelerin aksayacağı nedeniyle konkordatonun devam edemeyeceğinin belirtildiği, alacaklılar toplanmasının 10.07.2015 tarihinde yapıldığı, İİK'nın 296/1. maddesi uyarınca, konkordato komiserinin toplantı tarihini takip eden 10 gün geçtikten sonra raporunu hazırlayıp, konkordato mühleti içinde Asliye Ticaret Mahkemesine ibrazının gerektiği, konkordato komiserinin mühletin son günü icra mahkemesine bildirim yükümlülüğünü yerine getirdiği, ancak Asliye Ticaret Mahkemesi'ne mühlet bittikten sonra, 05.08.2015 tarihinde başvurduğu, zira Asliye Ticaret Mahkemesi'nin de kararını konkordato mühleti içinde vermesinin gerektiği, buna göre konkordato mühleti bittiğinden konkordatonun tasdikinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, konkordatonun tasdik edilmemesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı borçlu temsilcisi temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı şirket temsilcisi… tarafından temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı şirket temsilcisi … tarafından tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yaz