Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi

Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi

ÖZET: Hırsızlık suçunun gece vakti işlendiği, bu haliyle hırsızlık suçunun nitelikli hale dönüştüğü, 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi gereğince uzlaştırma kapsamında olmadığından, kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (ANTALYA) 12. Asliye Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 29.03.2017 tarihli ve 2011/479 E., 2012/173 K. sayılı ek kararının belirtilen nedenle 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca aleyhe sonuç doğurmamak üzere bozulmasına karar verilmiştir.

YARGITAY
2.Ceza Dairesi
Esas Yıl/No: 2021/15424
Karar Yıl/No: 2021/18486
Karar tarihi: 03.11.2021

Dava ve Karar: Nitelikli hırsızlık suçundan sanık …'ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 141/1, 143 ve 62. maddeleri gereğince 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair ANTALYA 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/04/2012 tarihli ve 2011/479 esas, 2012/173 sayılı kararının kesinleşmesini takiben, 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 34. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde yapılan değişiklik ile infaza konu ilamdaki suçun uzlaştırma kapsamına alındığından bahisle hükümlünün hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi talebinin kabulü ile dosyanın uzlaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine ilişkin anılan Mahkemenin 13/12/2016 tarihli ve 2011/479 esas, 2012/173 sayılı ek kararını müteakip, taraflar arasında uzlaşma sağlandığından bahisle kamu davasının düşürülmesine dair Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/03/2017 tarihli ve 2011/479 esas, 2012/173 sayılı ek karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 13/04/2021 gün ve 94660652-105-07-2775-2021-Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09/06/2021 gün ve 2021/52334 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 10/06/2019 tarihli ve 2019/9557 esas, 2019/10130 karar sayılı ilâmında yer alan "…hükümlünün katılan… yönelik eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 141/1. maddesinde düzenlenen suçun uzlaştırma kapsamına alındığı anlaşılmakta ise de; hükümlünün üzerine atılı hırsızlık suçunun gece vakti işlendiği ve nitelikli hale dönüştüğü dikkate alındığında 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi gereğince uzlaştırma kapsamında olmadığının gözetilmemesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden,…BOZULMASINA" şeklindeki açıklamalar nazara alındığında, somut olayda sanığın üzerine atılı hırsızlık suçunun gece vakti işlendiği ve bu haliye nitelikli hale dönüşmekle uzlaşma kapsamında olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde düşme kararı verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sonuç: Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/04/2012 tarihli kararından sonra 02.12.2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesi ile uzlaştırma hükümleri yeniden düzenlenmiş olup, hükümlünün katılan …’a yönelik eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 141/1. maddesinde düzenlenen suçun uzlaştırma kapsamına alındığı anlaşılmakta ise de; hükümlünün üzerine atılı hırsızlık suçunun gece vakti işlendiği ve nitelikli hale dönüştüğü dikkate alındığında 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi gereğince uzlaştırma kapsamında olmadığının gözetilmemesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (ANTALYA) 12. Asliye Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 29.03.2017 tarihli ve 2011/479 E., 2012/173 K. sayılı ek kararının belirtilen nedenle 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca aleyhe sonuç doğurmamak üzere BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra (b) bendi uyarınca sonraki işlemlerin yerel mahkemece yerine getirilmesine, 03/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)


Yorum Yaz