Hakaret Suçlarında Haksız Tahrik Uygulaması

Hakaret Suçlarında Haksız Tahrik Uygulaması

ÖZET: Hakaret fiilinin, müştekinin haksız eyleminden dolayı haksız tahrik altında işlenmesi halinde hakaret suçuna ilişkin özel hüküm olan 5237 sayılı Kanun'un 129. maddesi uygulanmalıdır. 

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 18. Ceza Dairesi

Esas No: 2020/416

Karar No: 2020/7393

"İçtihat Metni"

KARAR
Hakaret suçundan sanık ...'ün 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 29, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.100,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına dair Silifke 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/10/2019 tarihli ve 2019/89 esas, 2019/541 sayılı kararını kapsayan onaylı dosya sureti incelendi.
İstem yazısında;
"Dosya aslının istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesine gönderildiği anlaşılmakla onaylı dosya sureti üzerinden yapılan incelemede;
5237 sayılı Kanun'un 129/1. maddesinde yer alan “Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” şeklindeki hüküm ile hakaret suçlarına özel tahrik düzenlemesi yapıldığı, somut olayda Mahkemece sanığın hakaret fiilini, müştekinin haksız eyleminden dolayı tahrik altında işlediğinin kabul edilmesine rağmen, yapılan haksız tahrik uygulamasında, hakaret suçuna ilişkin özel hüküm olan ve daha lehe düzenlemeler içeren 5237 sayılı Kanun'un 129. maddesi yerine, aynı Kanun'un 29. maddesinin uygulanmasında isabet görülmemiştir." denilmektedir.
Hukuksal Değerlendirme:
Hakaret suçlarında özel tahrik hükümleri içeren TCK'nın 129. maddesinin 1. fıkrası: “Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” hükmünü içermektedir.
TCK'nın 129.maddesinin 3. fıkrasında ise: “Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” hükmü yer almaktadır.
Genel bir tahrik hükmü olan TCK'nın 29. maddesi ise: “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.
İncelenen somut olayda, mahkemece hakaret suçundan mahkum edilen sanığın, eylemini, haksız tahrik altında işlediğinin kabulüyle, cezasından TCK'nın 29/1.maddesi uyarınca 1/4 oranında indirim yapıldığı ve neticeten 1.100 TL adli para cezasıyla cezalandırıldığı görülmektedir. Ancak yapılan haksız tahrik uygulamasında, hakaret suçuna ilişkin özel hüküm olan ve daha lehe düzenlemeler içeren TCK'nın 129. maddesi yerine, aynı Kanunun genel tahrike dair 29. maddesinin uygulanması, hukuka uygun görülmemiştir.
Sonuç ve Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,
1- Hakaret suçundan sanık ... hakkında, Silifke 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/10/2019 tarihli ve 2019/89 esas, 2019/541 sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
2- Aynı Kanun maddesinin 4-b fıkrası gereğince, sonraki işlemlerin mahallinde tamamlanmasına, 16/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Yorum Yaz