15 Yaşından Küçüklerin Alkollü İşyerlerinde Çalıştırılması Suçtur

15 Yaşından Küçüklerin Alkollü İşyerlerinde Çalıştırılması Suçtur

15 yaşından küçük mağdureyi alkollü içecek tüketimi olan işyerinde çalıştırmak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturur.

YARGITAY

8. Ceza Dairesi

Esas Yıl/No: 2023/94

Karar Yıl/No: 2023/2609

Karar tarihi: 27.04.2023

I. HUKUKÎ SÜREÇ

1. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.03.2014 tarihli iddianamesiyle sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (5237 sayılı Kanun) 37 nci maddesinin birinci fıkrası delaletiyle 109 uncu maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b), (f) bendleri, beşinci fıkrası ve 53 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ayrı ayrı cezalandırılmaları istemi ile dava açılmıştır.

2. Mustafakemalpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 23.06.2015 tarihli kararı ile sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan, 5237 sayılı Kanun'un 109 uncu maddesinin birinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) ve (f) bendleri, 62 nci maddesi, 53 üncü ve 58 inci (sanık ... yönünden) maddeleri gereğince ayrı ayrı 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve hak yoksunluklarına, sanık ... hakkında hükmolunan hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiştir.

3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca özet olarak; sanıkların idari yaptırımı gerektiren yaşı küçük mağdureyi alkollü içecek tüketimi olan işyerinde çalıştırmak eylemi dışında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediklerine ilişkin yeterli delil bulunmadığından beraatlerine karar verilmesi gerektiği görüşünü içeren Tebliğname ile dava dosyası Daireye tevdi edilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

Sanıklar müdafiinin temyiz isteği; kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna, hükmün sanıkların yüzüne okunmadan ve savunmaları alınmadan karar verildiğine ilişkindir.

III. OLAY VE OLGULAR

1. Dava konusu olay; temyize gelmeyen sanık M.K.'nin suç tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdureyi sanıklar ... ve ... tarafından işletilen barda zorla çalıştırdığı, sanıklar ... ve ...'ün mağdurenin kimliğini denetleme gereği duymadan barda çalıştırmak suretiyle temyize gelmeyen sanık M.K.'nin eylemine iştirak ettikleri iddiasına ilişkindir.

2. Sanık ... tarafından Hancı Birahanesi isimli işyerinde sigortalı çalışan kişilere ait listenin dava dosyasına sunulduğu, mağdur ...'nin isminin listede yer almadığı anlaşılmıştır.

IV. GEREKÇE

A. Tebliğnamedeki görüş ve sanıklar müdafiinin kararların usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelik temyiz itirazı yönünden,

Tüm dava dosyası içeriği, mağdurenin soruşturma aşamasında alınan ayrıntılı beyanı, mağdurenin beyanları ile kısmen uyumlu temyize gelmeyen sanık M.K.'nin beyanı birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların suç tarihinde 15 yaşından küçük mağdureyi cebir, tehdit veya hile kullanılmaksızın 3 gün boyunca alkollü içki tüketimi yapılan barda çalıştırdıkları, cebir, tehdit veya hile kullanıldığına dair iddia veya delil bulunmadığı belirlenmiştir.

Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 01.12.2015 tarihli 2014/14-198 Esas, 2015/428 Karar, 17.02.2015 tarihli 2014/14-307 Esas, 2015/8 sayılı kararları nazara alındığında, on beş yaşını tamamlamamış olan mağdurenin kendi ... iradesi ile serbestçe hareket etme hakkı, niteliği itibariyle üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hak olmadığından, bu hakkının ihlaline yönelik olarak, sanıklar tarafından gerçekleştirilen eylemle ilgili gösterdiği rıza hukuken geçerli sayılmadığından, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun unsurlarının oluştuğuna dair mahkeme kabulünde isabetsizlik bulunmadığından sanıklar müdafinin kararların usul ve yasaya aykırı olduğuna dair temyiz itirazı yönünden hükümlerde hukuka aykırılık bulunmamış ve tebliğnamedeki beraat kararı verilmesi gerektiğine ilişkin görüşe iştirak edilmemiştir.

B. Sanıklar müdafiinin hükmün sanıkların yüzüne okunmadan ve savunmaları alınmadan karar verildiğine ilişkin temyiz itirazları yönünden,

1. Sanık ... ve ...'ın yasal hakları hatırlatılmak suretiyle mahkeme huzurunda savunmalarının tespit edildiği, yargılama sırasında sanıkların vekilinin istifa dilekçesi vermesi üzerine istifa dilekçesinin usulüne uygun biçimde sanıklara tebliğ edildiği, 4. celsede sanıkların hazır bulunmamaları nedeniyle yokluklarında yargılamaya son verilerek mahkumiyet hükümleri kurulduğu anlaşılmıştır.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)'tan yapılan sorgulamada sanıkların hüküm tarihinde aynı veya farklı bir yargı çevresindeki ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olmadıkları belirlenmiştir. Açıklanan nedenlerle, hükmün sanıkların yüzüne okunmadan ve savunmaları alınmadan karar verildiğine yönelik temyiz itirazları yönünden hükümlerde hukuka aykırılık bulunmamıştır.

2. Yargılama sürecindeki işlemlerin usûl ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç vasıfları ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanıklar müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz sebepleri de reddedilmiştir.

V. KARAR

Gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle Mustafakemalpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 23.06.2015 tarihli kararında sanıklar müdafii tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden sanıklar müdafiinin temyiz sebeplerinin reddiyle hükümlerin, Tebliğname’ye aykırı olarak, oy birliğiyle ONANMASINA,

Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27.04.2023 tarihinde karar verildi.


Yorum Yaz