İştirak İradesinin Dışına Çıkılması

İştirak İradesinin Dışına Çıkılması

ÖZET: Sanıkların yağma suçuna ilişkin iştirak iradesi mevcutken yeni bir kasıtla öldürmeye teşebbüs eylemi açısından iştirak iradesi bulunmadığından sanığın öldürmeye teşebbüs eylemi açısından beraatine karar verilmesi gerekir.

KARARIN TAM METNİ:
Yargıtay 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/5112
Karar No: 2015/1491
Karar Tarihi: 16.03.2015

Dava ve Karar: 1- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar .. ve ..ın, yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme suçuna teşebbüs ve nitelikli yağma; sanık ..ün nitelikli yağma suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçlarının niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde isabetsizlik görülmediğinden, sanık .. ve müdafiinin temyiz dilekçesi ve duruşmalı incelemede sübuta, suç vasfına, sanık hakkında TCK’nun 28. madde hükmünün uygulanması gerektiğine vesaireye, sanık .. ve müdafiinin yağma suçunda sübuta, suç vasfına, delillerin takdirinde hata edildiğine vesaireye, sanık .. müdafiinin sübuta, suç vasfına, yağma suçunun unsurlarının oluşmadığına vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, ceza miktarı itibariyle kısmen re’sen de temyize tabi bulunan sanıklar .. ve ..ın, yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme suçuna teşebbüs ve nitelikli yağma, sanık ..ün nitelikli yağma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

2- Sanık .. hakkında yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme suçuna teşebbüsten kurulan hüküm yönünden yapılan incelemede;
İştirakin kabulü için failde suça iştirak iradesi olmalıdır. Yani suça katılanlar, önceden belli bir suçu işleme konusunda aralarında anlaşmalı, irade birliğine varmalıdır. Kararlaştırılan bir suç işlenirken, faillerden birisinin, diğerlerinden habersiz olarak bir başka suçu daha işlemesi halinde, önceden anlaşma olmadığı için ikinci fiilin icrasına yardım etmeyen failler, bu suçtan sorumlu tutulamazlar.

Bu açıklamalara göre somut olay değerlendirildiğinde; sanık .. ile eşi .. ve arkadaşları .., mağdure ..un evine giderek, evinde bulunan para ve ziynet eşyalarının yağmalanması konusunda anlaştıkları, yaptıkları plan doğrultusunda sanık .. ile eşi ..nın mağdurenin evine kargo şirketinden gelmiş gibi gittikleri, zile basarak kapının açılmasını sağladıkları, mağdureye eşi adına bir paket getirdiklerini söyledikleri, yaptıkları plana göre, eşi .., mağdure ile konuştuğu sırada, sanığın mağdureyi etkisiz hale getirmesi gerektiği, ancak sanığın mağdureye karşı bir eylemde bulunmaması üzerine eşi .. mağdureden bir bardak su istediği, o içeri su getirmeye gidince, sanığın, eşine yapamayacağını söylediği, bunun üzerine sanık ve eşi ..'nın mağdureye paketi kendisine teslim edemeyeceklerini söyleyip ayrıldıkları, dışarıda kendilerini bekleyen .. yanına gittikleri, bir süre sonra bu defa .. ile .. mağdurenin evine gittikleri, .. önce mağdure, daha sonra telefonla mağdurenin oğlu ile konuştuğu sırada .. mağdurenin üzerine saldırıp, kendisine yere yatırdığı ve yumrukla vurmaya başladığı, .. "bıçağı getir, kes, bıçakla öldürelim" dediği, .. önce "yazık neden öldürüyorsun" dediği, ancak daha sonra .. etkisiz hale getirdiği mağdurenin karın bölgesine bıçakla vurmaya başladığı, .. bıçağı .. elinden alarak mağdurenin boğaz bölgesine vurduğu, mağdurenin boyun bölgesinde iki adet, batın bölgesinde ise 12 adet bıçak darbesi olduğu, batın bölgesindeki bıçak darbelerinden üç tanesinin batına nafiz olduğu ve ince bağırsak mezosunda yaralanmaya neden olduğu, mağdurenin aldığı bıçak darbeleri sonucu kendisinden geçtiği, .. ve ..'ın evde bulunan ziynet eşyaları ile bir miktar parayı alarak evden çıkıp, kendilerini bekleyen sanığın yanına gittikleri olayda; .. iştirak iradesi, mağdure ..'a karşı yağma suçuna ilişkin olup, eşi .. ve .., sanıkla kararlaştırdıkları yağma suçuna ilişkin iştirak iradesi dışına çıkarak yeni ve değişik bir kasıtla öldürmeye teşebbüs eylemini gerçekleştirdikleri, mağdurenin öldürülmesi konusunda sanığın iştirak iradesi bulunduğuna dair savunmasının aksine delil bulunmadığı anlaşılmakla; sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar vermesi,

Yasaya aykırı ve sanık .. müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, sanık .. hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükmün tebliğnamedeki düşünce hilafına bozulmasına, 16.03.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.


Yorum Yaz