Hücre Cezasının Amacı ve Orantılılığı

Hücre Cezasının Amacı ve Orantılılığı

ÖZET: Ceza İnfaz Kurumunda verilen hücre cezalarının eylem ile orantılı ve amacına uygun olması gerekir.

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 1. Ceza Dairesi

Esas No: 2023/4083

Karar No: 2023/3255

Karar Tarihi: 18.05.2023

Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ...'un kurum tesislerine araç ve gereçlerine zarar vermek eyleminden dolayı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 1 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmalarına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 22.04.2022 tarihli ve 2022/170 sayılı kararına karşı yapılan şikâyetin kabulüne ve kararın iptaline ilişkin Bitlis İnfaz Hâkimliğinin 10.05.2022 tarihli ve 2022/1268 Esas, 2022/1332 Karar sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair mercii Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, 10.06.2022 tarihli ve 2022/403 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Adalet Bakanlığının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 14.03.2023 tarihli ve 94660652-105-13-22697-2022-Kyb sayılı evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28.04.2023 tarihli ve 2023/38837 sayılı Tebliğnamesi ile dava dosyası Daireye gönderilmekle, gereği düşünüldü;I. İSTEMYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28.04.2023 tarihli ve 2023/38837 sayılı kanun yararına bozma isteminin;
Bitlis İnfaz Hâkimliğinin 10.05.2022 tarihli kararında; ''...hükümlü hakkında 1 adet 50 cm plastik kaplamalı askı borusuna zarar vermesi nedeniyle 30 TL kamu zararı oluşması karşısında kurum tesislerine ve araç gereçlerine zarar verme suçu nedeniyle disiplin cezası verilmiş ise de; kanunda ön görülen eylem için belirtilen disiplin cezasının verilmesinde disiplin cezasının eylemin niteliği ve ağırlık derecesi ile orantılı olması ilkesinin gözetilmesinin zorunlu olduğu, verilen disiplin cezasının denetimli serbestliğe ayrılmayı da geciktirecek şekilde kaldırılma süresinin 6 ay olduğu bu durumda verilen cezanın yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak şeklinde yasada belirlenen infaz amacına uygun düşmediği, bu nedenle verilen disiplin cezasının kaldırılmasına...'' karar verilmiş ise de,5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde ''Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: a) Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek...'' şeklinde sayılan hüküm gözetildiğinde,Dosya kapsamına göre, anılan ceza infaz kurumunda kalan hükümlünün plastik kaplamalı askı borusuna zarar vermesi olayında, eylemin tutanak ile sabit olduğu ve hükümlünün de eylemini ikrar ettiği, eylem dolayısıyla verilen disiplin cezasının alt sınırdan verildiği de gözetildiğinde, hükümlünün eyleminin sabit olduğu gözetilmeden, itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.”Şeklindeki gerekçeye dayandığı anlaşılmıştır.II. GEREKÇE1. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 uncu maddesinin, (1), (2) ve (3) üncü fıkraları;(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar.Şeklinde düzenlenmiştir.2. 5275 sayılı Kanun’un 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre, kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek bir günden on güne kadar hücre cezasını gerektiren eylem olarak düzenlenmiştir.3. Somut olayda, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün plastik kaplamalı askı borusuna zarar verdiği gerekçesiyle başlatılan disiplin soruşturması sonucunda eylemi sabit görülerek eylemine uyan kanun maddesinde öngörülen disiplin cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmakla, hükümlünün verilen disiplin cezasına karşı yaptığı şikayetin reddi yerine kabulüne dair İnfaz Hakimliğince verilen karara karşı yapılan itirazın kabulü yerine reddine dair itiraz merciince verilen karar Kanun’a aykırı olup, kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür.III. KARAR1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin KABULÜNE,2. Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10.06.2022 tarihli ve 2022/403 değişik iş sayılı kararın 5271 sayılı Kanun’un 309 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği, oy birliğiyle KANUN YARARINA BOZULMASINA,Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 18.05.2023 tarihinde karar verildi.18.05.2023 tarihinde karar verildi.


Yorum Yaz