Kayınvalidesinin Cenazesine Gitmeyen Eş

Kayınvalidesinin Cenazesine Gitmeyen Eş

Kayınvalidesinin cenazesine gitmeyen eş boşanma davasında kusurlu sayılır.

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas No: 2015/18254

Karar No: 2016/11230

Karar Tarihi: 07.06.2016

MAHKEMESİ: Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, karşı davanın kabulü, manevi tazminat miktarı ve tedbir nafakası yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, reddedilen tazminatlar ve yoksulluk nafakası ile erkek lehine hükmedilen manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin tüm, davalı-karşı davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Mahkemece, davalı-karşı davacı kadın ağır kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmişse de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı kadının ev işi yapmayıp, kayınvalidesinin cenazesine gitmediği, davacı-karşı davalı erkeğin ise eşine “ne biçim kadınsın” deyip evden kovduğu anlaşılmıştır. Gerçekleşen bu kusurlu davranışlara göre, tarafların birinin kusurunu diğerine baskın kılmak mümkün değildir. Taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat (TMK m. 174/2) verilemez. Bu nedenle, davacı-karşı davalı erkeğin manevi tazminat talebinin reddi yerine yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Subhi'ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Kadriye'ye geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 07.06.2016

Anahtar Kelimeler: TCK 168, Mal Varlığına Yönelik Suçlar, Etkin Pişmanlık, Maddi Zarar, Zararın Tanzim Edilmesi, Karşılıksız Yararlanma, Cezanın Azaltılması, Cezanın Kaldırılması, Kanunilik, Gönüllü Vazgeçme, Rıza Ankara hukuk bürosu, dewpartners, ankara boşanma avukatı ankara ceza avukatı ankara miras avulatı ankara icra avukatı ankara malpraktis avukatı, hukuki danışmanlık, en iyi avukat, çankaya avukat, yenimahalle avukat, avukat arıyorum, cezamda indirime gidilebilir mi?, suç kapsamları, ceza türleri, mahkemem ne zaman, duruşmada ne söylenir, duruşmada hakime nasıl davranılır, ankara sulh ceza mahkemesi, ankara aile mahkemesi, iflas nasıl açıklanır, maddi tazminat davası nasıl açılır, miras davası nasıl açılır,


Yorum Yaz