Belediyeye Yapılan İşte Yaşanan İş Kazasından Doğan Sorumluluk

Belediyeye Yapılan İşte Yaşanan İş Kazasından Doğan Sorumluluk

Belediyeye yapılan işte, müteahhidin ödediği iş kazası tazminatı ve dava masraflarından müteahhit sorumludur.

Sayıştay 5. Daire 24.1.2013 tarih, 2011/8 K. Sayılı karar:

Belediye ile müteahhit arasında yapılan sözleşmede işin yapılması sırasında yaşanacak kazalar nedeniyle oluşacak zararlardan müteahhidin sorumlu olduğu belirtilmesine rağmen, iş kazasına uğrayan işçiye mahkeme kararı ile ödenen ........... TL tutarındaki tazminat ve dava masrafının müteahhitten tahsil edilmemesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi hususu ile ilgili olarak;

Borçlar Kanunu’nun “Umumi Şartlar” başlıklı birinci maddesinin birinci fıkrasında; “İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur” denilmektedir.

25.06.2002 tarihli “...........” işine ait Sözleşmenin “Yapı Sırasında Kaza Olursa” başlıklı 12’nci maddesinde; “Müteahhit, “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

“Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya müteahhit me’sul olacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda açıklanan hükümlerinden anlaşılacağı üzere, iki tarafın imzalamasıyla oluşturulan sözleşmede işin yapılması sırasında oluşacak kazalar nedeniyle ortaya çıkacak zarardan müteahhidin sorumlu olacağı belirtilmiştir.

İşin yapılması sırasında meydana gelen kaza sonucu yaralanan ve müteahhit ile ........... Belediyesi aleyhine dava açan işçinin mahkeme kararıyla kazandığı tazminatı, Belediye müşterek ve müteselsil sorumlu olarak ödemişse de sözleşme hükmü gereği bu tutarı müteahhitten tahsil etmesi gerekmektedir.

Kusursuz sorumluluk esaslarına göre yapılan ödemenin yüklenici firmadan tahsili amacıyla Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından kurum menfaatlerini korumak maksadıyla rücu işlemleri başlatıldığı, bu amaçla ........... Mahkemesinde ........... . sayılı alacak davası açıldığı anlaşıldığından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. maddesinde tanımlanan kamu zararı oluşmayan ........... TL ile ilgili olarak ilişilecek bir husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.


Yorum Yaz