Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde Taşınmazın Aile Konutu Olması

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde Taşınmazın Aile Konutu Olması

ÖZET: Tapu iptal ve tescil davalarında taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tesis edildiği tarihte aile konutu olup olmadığı tespit edilmesi gerekmektedir.

KARARIN TAM METNİ:
YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2021/4646
Karar No: 2021/8037
Karar Tarihi: 02.11.2021

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından kararın tümü yönünden; davalılar … ve … tarafından ise iki ayrı vekâlet ücretine hükmolunmaması yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 02.11.2021 günü duruşmalı temyiz eden davalılar … ve … vekili Av. … geldi. Karşı taraf temyiz eden davacı … ve vekilleri ile davalı … vasisi ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili müvekkilinin rızası dışında davalı erkek eş … ile davalı … arasında aile konutuna ilişkin olarak taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenlendiğini, bu durumun Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesine aykırı olduğunu iddia ederek taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İlk derece mahkemesince davanın davalı … yönünden husumet yönünden reddine, diğer davalılar yönünden esastan reddine karar verilmiş, karar davacı ile davalılardan … ve …tarafından istinaf edilmiş, bölge adliye mahkemesince davacı kadının istinaf talebi hükmün gerekçesi yönünden kısmen kabul edilerek diğer istinaf taleplerinin reddine, davalıların vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin istinaf talebi kabul edilerek yeniden esas hakkında hüküm tesis edilmesine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde ve davalılardan … ve …’in sunduğu cevap dilekçesinde açıkça dayanılan İstanbul Anadolu 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/289 esas sayılı ferağa icbar dosyasının kül halinde getirtilmesi, ayrıca adı geçen davalıların cevap dilekçesinde dayandıkları Kartal 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/57 esas - 2002/400 karar sayılı müdahalenin meni, Kartal 1.Aile Mahkemesinin 2010/599 esas ve 2011/560 karar sayılı aile konutu şerhi dosyası, ve Kartal 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1996/721 esas sayılı vesayet dosyalarının getirtilmesi, gerektiğinde mahallinde yeniden keşif yapılarak tüm deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde davaya konu 1 nolu bağımsız bölümün, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tesis edildiği tarihte aile konutu olup olmadığı tespit edilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalıların temyiz itirazlarıyla davacının sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.


Yorum Yaz