Elektronik Ortamda Haksız Rekabet Halleri

Elektronik Ortamda Haksız Rekabet Halleri

Türk Ticaret Kanunu’ndaki haksız rekabet ile ilgili hükümlere genel olarak bakıldığında örnek olarak sayılan haksız rekabet hallerinden olan aldatıcı reklamlar, kötüleme, karışıklığa neden olma gibi haller elektronik ortamda da gerçekleşebilmektedir.1 Ayrıca elektronik ortamda gerçek ortamda yer almayan ve haksız rekabet oluşturan uygulamalar da söz konusu olmaktadır.

Elektronik ortamda haksız rekabet oluşturan davranışlar hakkında özel bir düzenleme yoktur. Bu nedenle bu durumun TTK’da, TBK’da, SMK’da ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan genel haksız rekabet hükümleri içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.2

Elektronik işlemlerde haksız rekabete neden olacak haller teknolojinin gelişmesiyle çeşitlilik arz etse de güncel haksız rekabete sebep olan durumlar aşağıdaki gibidir.

1- İstenmeyen Elektronik Posta (Spam) Göndermek Sureti İle Haksız Rekabette Bulunma

“Spam” kelimesi, ABD kökenli bir kelimedir. Önceleri bilgisayarlar için hiç kullanılmamıştır. Sonraları e-mail yolu ile kitlelere reklam yapılmasında kullanılmaya başlanmıştır. İstenmeyen e-posta “Spam” kişinin e-posta kutusuna isteği dışında gelen e-postaları ifade etmektedir.3

“Spam” niteliğindeki e-postaların elektronik posta kutularını doldurmasına yol açan kişilere “spammer” denmektedir. Bu kişiler e-posta adreslerini bir şekilde4 toplayarak bunlardan bir veri tabanı oluşturmakta ve bunları yine ücret karşılığında satmaktadırlar. Spammerdan e-posta adreslerini satın alan kişiler genellikle ticari amaçlarla hareket eden işletmelerdir.5

Spam yoluyla gönderilen reklamlar gerek tüketicilerin karar vermelerini gerekse rakipler açısından ticari hayatın akışını olumsuz etkilemektedir. Spam ile haksız rekabet hükümlerinin farklı şekillerde ihlali söz konusu olabilir. Bunlardan birisi Spam göndererek reklam yapma durumunda reklamda aldatıcı unsurların bulunması ve reklam yapanın da tacir olması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin TTK’nın 55/1-a,2 “Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek,” ve 55/1-a,5 “Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek,” bentleri uygulama alanı bulacaktır.6 Spam alıcısı olan kişi reklamı yapan aleyhine dava açabilir. Ya da Spam’in gönderme teknikleri, rakiplere ve tüketicilere karşı “özellikle saldırgan” haksız bir ticari yöntem oluşturuyorsa, bu durumda da Spam alıcıları TTK’nın 55/1-a,8 “Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak,” bendine dayanarak dava açabilecektir. Madde gerekçesinde “özellikle saldırgan” ibaresi “önemli olan saldırganlığın özellik taşıması ve muhatabını adeta köşeye sıkıştırmasıdır” şeklinde açıklanmıştır. Spam ile gönderilen reklamın saldırgan reklam olarak değerlendirilmesi halinde ise, bu reklamlar dürüstlük kuralına uygun görülmeyeceği için TTK’nın 54. maddede yer alan genel hükümlere dayanarak hukuki yollara başvurulabilecektir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, TTK madde 56/3 hükmü uyarınca hukuki yollara başvurma hakkı açısından Spam alıcısı dava açabileceği gibi, tüketici örgütleri de bu davaları açabilecektir.7

2- Alan Adlarıyla İlgili Haksız Rekabet

Alan adı, internet sitesinin adı ve adresi olan teknolojik bir semboldür. Alan adı olmadan internet sitesine sadece IP (132.141.23.17 gibi) adresiyle ulaşılabilir. Yani aslında sayılardan oluşan IP adresleri alan adı (domain name) ile simgesel olarak isimlendirilmiştir.8

Ticari teşebbüsler, reklam amacıyla markasını ya da işletme adını alan adı olarak seçtiği için, alan adlarının reklam fonksiyonu olduğunu söylemek de mümkündür.9 Alan adlarının reklam fonksiyonunun bulunması ticari teşebbüsler arasında uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Alan adlarıyla ilgili sorunlar, marka hakkı ihlalleri ya da herhangi bir ad veya ticari adın ihlali şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bu durum da haksız rekabetin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Bir alan adı, TTK 55/1-a,4 “Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak” bendi kapsamında iltibasa neden oluyorsa haksız rekabete konu olabilecektir. Zira bir alan adının başkasına ait marka, ticaret unvanı gibi ticari isimlerin karıştırılmasına yol açması veya karıştırılma olasılığının bulunması halinde, bu alan adının kullanımı da haksız rekabet oluşumuna sebebiyet verecektir.10 Yargıtay kararına konu olan bir olayda davacı vekili, “…müvekkilinin AKBANK hizmet markası ile bankacılık hizmeti verdiğini, internet alanında da ODTÜ DNS yönetiminden aldığı “akbank.com.tr.” domain ismi ile hizmetlerini sürdürdüğünü, davalının da Atlas Online İletişim Sistemleri A.Ş.’den aldığı “akbank. net” domain ismi altında web sayfası oluşturduğunu ve bu sayfanın bir yıllığına kiraya verileceğini ilan ettiğini, bu kullanımın müvekkilinin ticari itibarını zedeleyeceğini, yine kullanıcı şifrelerinin ele geçirilebileceğini, davalının eyleminin TTK. ve 556 sayılı Markalar hakkındaki KHK neye aykırı olduğunu…” ileri sürerek haksız rekabet iddiasında bulunmuştur.11 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi dava konusu talebi haklı bulmakla birlikte gerekçeli kararında alan adının karıştırılmaya yol açması veya karıştırılma olasılığının bulunmasından bahsetmemiştir. Ancak “akbank.net” alan adının iyi niyetli olarak kullanılmadığını, “Akbank” isminin tanınmışlığından yararlanmak düşüncesi ile hareket edildiğini söylemek mümkündür.

Bu durumda yine Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/3-d kapsamında tescilli bir markanın aynısını veya benzerini internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanan kişinin fiilinin önlenebileceği hükmü gündeme gelebilir.

Yine bu konu ile ilgili; cins (www.beyazpeynir.com gibi) ve meslek (www.avukat.com.tr gibi) isimlerinin veya tanınmış diğer isimlerin alan adı olarak kullanılması da haksız rekabet oluşturmaktadır.12

Son olarak; eğer alan adını oluşturan işaret ya da sözcükler genel kural niteliğindeki dürüstlük kuralına aykırı şekilde kullanılıyorsa, bu durumda TTK’nın 55/1 bendine dayanarak haksız rekabet iddiasında bulunmak da mümkün olacaktır. Örneğin; bir markayı karalayıcı alan isminin alınması halinde de (“beko” markasına ilave yaparak “dandikbeko.com” alan isminin kullanılması) dürüstlük kurallarına aykırı olacağından haksız rekabet söz konusu olmaktadır.

3- Reklam Bantları (Banner) ve Pop-Up Reklamlar Yoluyla Haksız Rekabet

Başkalarına ait internet sitelerinde yer alan ve bu sitelerde genellikle bir bar ya da buton kullanılarak yapılan reklam türüne reklam bantları “Banner” denir. Reklam bantları açılan web penceresinin içinde yer alır, pop-up gibi ayrı bir pencerede görünmezler.13 Pop-up reklamlar ya da kısaca pop-up ise, genellikle zararlı içeriğe sahip olan ve ilanlara dikkat çekmek amacıyla oluşturulan çevrimiçi reklamların bir türüdür.14 Pop-up’lar genellikle arama motoruna yapılan aramalardan internet kullanıcısı hakkında elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçer. Bu reklamlar genellikle reklamı göstermek için aktif pencerenin altına açılan yeni pencerelerdir.

Gerek pop-up’larda gerekse de Banner şeklinde yapılan reklamlarda başkasına ait bir markanın haklarının ihlal edilip edilmediği konusu da gündeme gelmektedir. Bu durumda Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/3-d kapsamında tescilli bir markanın aynısını veya benzerini internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanan kişinin fiilinin önlenebileceği hükmü gündeme gelmektedir.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan haksız rekabete ilişkin hükümler ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un aldatıcı reklamlara ilişkin hükümlerinin de uygulama alanı bulması mümkündür.15

Son olarak, sık bir şekilde bu reklamlara maruz bırakılma halinin saldırgan reklam olarak değerlendirilmesi durumunda ise, bu reklamların dürüstlük kuralına aykırı olduğu gerekçesiyle TTK’nın 54. maddesine dayanarak hukuki yollara başvurulabilir.

4- İlişim (Link) ve Çerçeveleme (Framing) Yoluyla Haksız Rekabet

Bir teşebbüs, internet sitesinde reklam vermek amacıyla başka sitelere bağlantılar verebilir. “Link”, başka bir internet sitesini açmak için kullanıcının tarayıcısını tanımlayan web sayfasının programında yer alan komuttur. “Framing” ile ise bir veya daha fazla farklı adresleri içeren unsurların bir web sayfasında görünmesine olanak sağlanır.16

Her ne kadar bu tür linklerin ve framelerin teknik olarak önlenme imkânı bulunmakta ise de web sayfası sahibinin bu önlemleri almamış olması, yapılan link ve framelere izin verdiği anlamına da gelmemelidir. Zira kimse herhangi bir hakkını kullanmaya zorlanamaz.

Link ve frame kullanılarak akla gelen iki farklı haksız rekabet hali söz konusu olabilir. Bunlardan ilki; bir internet sitesinde yer alan link hoş olmayan kullanımlarla birlikte yer alıyorsa marka veya teşebbüs için kötü bir imaj doğuracaktır ki bu durum, dürüst olmayan, haksız ve hukuka aykırı bir davranış oluşturacağından ticari itibarı zarar görecektir. Zarar gören taraf, TTK’nın 55/1-a,1 “Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,” bendine dayanarak haksız rekabete ilişkin hukuki yollara başvurabilecektir.17

İkincisi ise; bir teşebbüs, kendi internet sitesinde, doğrudan rakibi olan bir diğer işletmenin fiyatlarından söz ederek kendi mal ve hizmetleriyle karşılaştırırsa (örneğin; n11.com sitesi Adidas ayakkabıyı kendi sitesinden aldığı link ile fiyatını göstererek bizde daha ucuz imajı veriyorsa), TTK’nın 55/1-a,5 bendine göre “kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek” haksız rekabetin oluşmasına sebebiyet verecektir.18

5- Yönlendirici Kod (Meta-tag) Yoluyla Haksız Rekabet

“Meta-tag”, bir web sitesinin HTML kodunu, web sitesinin kapsamını sınıflandırmak için internet arama motoruna yerleştirilen anahtar kelimedir. Meta-tag, web sitesi içinde kendiliğinden görünmemektedir. Ancak belli bir anahtar kelimeyi içeren tüm web sitelerini tarayan google vb. gibi arama motorları meta-tag ile o siteyi bulmakta ve listelemektedir.19

Bu konu ile ilgili en önemli sorun; marka sahiplerinin, internet ortamında markalarının meta-tag olarak izinsiz bir şekilde kullanımı ile karşılaşabilmeleridir ki bu durum da söz konusu markalar aleyhine haksız rekabet oluşturacaktır.20

Bu konu yurtdışındaki mahkemeler tarafından da değişik olaylarda irdelenmiştir. Mesela Danimarka’da verilmiş bir karara konu olan olayda; Melitta Grubu’nu arayan internet kullanıcıları, meta-taging usulüyle bir kahve filtre torbaları imal eden firma tarafından “Melitta” ismi ile kendi sitelerine çekilmektedir. Burada dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde bu grubu arayan kimselerin firmanın sayfasına çekildiğine karar verilmiştir. Bir başka olayda ise Mannheim’da oturan ve tescilli markasını arama motorlarına veren davacının karşısına 10 adet web sayfası çıkmıştır. Davacı ile aynı işi yapan ve davacıya ait tescilli markayı kullanan davalının Markalar Kanunu ve Haksız Rekabet Kanunu’na aykırı hareket ettiğine karar verilmiştir.21

6- Adwords Reklamlar Yoluyla Haksız Rekabet

Google gibi arama motorları, “Sponsore Edilmiş Bağlantılar” şeklinde hazırlanmış “Adwords” adını verdiği ve reklam verenlerin reklamlarını, aramada kullanılan kavramlarla bağlantılı olarak kullanıcılara gösteren bir sistem kullanmaktadır. “Adwords”, internet arama motorlarının temel gelir kaynağını oluşturmaktadır.22

Adwords reklamlar ile başkasının tescilli olan/olmayan markası, işaretleri ve ticaret unvanı kullanılarak onun tanınmışlığından yararlanma veya gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunma söz konusu ise, bu reklamlar haksız rekabete sebep olabilecektir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bir kararında; “Google arama motorunda Google AdWords isimli sistemdeki davalının www.i…com olan adı tıklandığında ve p… sözcüğü arandığında davalının reklam sitesine ulaşıldığı, p… ibaresinin davacı adına tescilli marka ibaresi olduğu ve bilgisayar kullanıcıları olan tüketicilerin davacı ve davalının aynı alanda iştigal etmeleri sebebiyle davacının markası ile davalının sitesine ve reklamlarına ulaşması sebebiyle karışıklığın ve dolayısıyla iltibasın olacağı, bu halde de davacı markasının davalı tarafça haksız olarak kullanılmak suretiyle markaya tecavüzde bulunduğu” sonucuna varmıştır.23

Belirtmek gerekir ki, bu tür haksız rekabet eylemlerinde reklamların kullanıcıda oluşturduğu izlenime bakılmalıdır. Kullanıcı, arama sonucu önüne çıkan sayfada hangi linkin hangi firmaya ait olduğunu anlayabiliyorsa, TTK’nın 55/1-a,2 alt bendine dayanarak adwords reklamlarda gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamaların bulunduğu veya TTK’nın 55/1-a,5. maddesine dayanarak başkasının tescilli olmayan markası, işaretleri ve ticaret unvanı kullanılarak onun tanınmışlığından yararlanma söz konusu olduğu yönünde olası bir iddia yerinde sayılmayacaktır.24

7- Sosyal Paylaşım Siteleri Yoluyla Haksız Rekabet

Sosyal paylaşım siteleri aslında Twitter, Youtube, Instagram ve Facebook vb. olarak tanınmış olsalar bile özünde reklam yapan ticaret şirketleridir. İnternet ve bilişim teknolojisinin verdiği imkânları kullanarak, kullanıcılarına ticari teşebbüslerin reklamlarını yapmaktadır.25 Ancak bu reklamları yaparken, bir reklam şirketinin uyması gereken kurallara uymadan bunu gerçekleştirmektedir. Örneğin, internette reklam yapan reklam şirketleri, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi olduğu hâlde, anılan sosyal paylaşım siteleri bu kanun hükümlerine tabi olmadan iş yapmaktadır. Bu durum ise reklam şirketleri bakımından haksız rekabet teşkil etmektedir. Çünkü Türk Ticaret Kanunu madde 55/1-e “İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.” kapsamında bu durum haksız rekabet hali olarak karşımıza çıkmaktadır.26

Sosyal paylaşım sitelerinin kendilerinin haksız rekabet teşkil etmesinin yanında içeriklerinin de kontrol edilememesi haksız rekabete neden olmaktadır. Bu bağlamda bir ticari teşebbüs örneğin sosyal paylaşım sitelerinde viral reklamlarla rakiplerini kötülemesi veya ürün incelemesi adı altında yapılan videolarla haksız olarak rakiplerinin kötülemesi hali de haksız rekabete örnek verilebilir. Yine sosyal paylaşım sitelerinde çok takipçili hesaplara verilen benzer içerikler de haksız rekabet teşkil edecektir. Bunlara örnek verecek olursak; Arçelik markasının Samsung markası çamaşır makinelerini kötülemesi için sosyal medya kullanıcılarına içerik hazırlatması haksız rekabete neden olacaktır.

8- Cep Telefonlarına Gelen Reklam Mesajlarının (SMS) Haksız Rekabet Oluşturması

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) uyum sürecinin sona ermesinden itibaren (07.04.2018) cep telefonlarına sürekli gelen reklam ve kampanya mesajları azalmışsa da hukuk davalarında hala güncelliğini korumaktadır. Söz konusu olan 7 Nisan 2018 tarihinden önce TTK madde 55/1-a-8 bendi “Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak,” kapsamına girecek derecede ticari teşebbüsler tarafından sürekli olarak gönderilen reklam ve kampanya mesajları da haksız rekabet teşkil etmektedir.

Uyum sürecinin bitiminden önceki süreçte söz konusu bu mesajların sonuna bırakılan BTK tarafından belirlenen kodlar (B102 gibi) vasıtasıyla mesaj alımını durdurabiliyorken 6698 sayılı KVKK ile artık tüketicilerden yasal izinleri alabilmek için mesaj (SMS) ile onay linkleri gönderiyor. Linklerde yeni üyelik sözleşmeleri ve bunun "kabul" edilebildiği onay seçenekleri yer alıyor. Eğer müşteri bu sözleşmeyi onaylamazsa, işletmenin müşterisine ait verileri silmesi ve üyeliğini/aboneliğini sonlandırması gerekiyor. Sözleşmenin onaylanması halinde ise tüketicileri yine taciz edecek derecede “saldırgan” bir şekilde reklam ve kampanya mesajlarının gelme riski olacak ki bu durumda yukarıda da bahsettiğimiz gibi TTK madde 55/1-a-8 kapsamında haksız rekabet oluşabilir. Zira burada sözleşme hürriyetini aşan ve bir baskı aracı haline gelen bir durum söz konusudur.

Yukarıda elektronik ortamda haksız rekabet halleri konusu genel itibariyle açıklanmış olup bu hususlar somut olaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak açısından avukat danışmanlığında hukuki sürecin yürütülmesi faydalı ve doğru olacaktır.


1OKAN, Neval; “Ağ Reklamları ve Haksız Rekabet”, Seçkin Yay., Ankara 2011, s.39.
2BOSNALI, Özge- ÖZÇELİK, Büşra; “İnternet Ortamında Haksız Rekabet”, syf 52. http://www.goksusafiisik.av.tr/Articletter/2015_Summer/GSI_Articletter_2015_Summer_Article4.pdf
(Er. Tar: 13.05.2018)
3BOZKURT YÜKSEL, Armağan Ebru; “Elektronik Ortamda Haksız Rekabet”, TAAD, Yıl:5, Sayı:18 (Temmuz 2014), syf. 95
4“Spammer, e-posta adreslerini değişik yollarla öğrenmektedir. Bunlar, forum siteleri, posta listeleri, haber grupları, forward e-postalar, web siteleri, açık listelemeler, sohbet odaları, android oyunlar ve spammerların posta listelerine üye olmalarıdır.”
5ÖZDİLEK Ali Osman, “İnternet ve Hukuk”, Papatya Yayıncılık, İstanbul 2002, s.153.
6MEMİŞ Tekin, “Hukuki Açıdan Kitlelere E-Posta Gönderilmesi”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi
Dergisi, C.V, S.1-4, Y.2001, s.441.
7BOSNALI, Özge- ÖZÇELİK, Büşra; “İnternet Ortamında Haksız Rekabet”, syf 53.
8BOZBEL Savaş, “İnternet Alan Adı (Domain Name) Müracaat ve Tescil Uygulamaları-Dünyadaki Uygulamalar Eşliğinde Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Mevzuat Dergisi, Yıl 8, S.92, Ağustos 2005, syf. 1. http://www.mevzuatdergisi.com/2005/08a/01.htm
9OKAN, Neval; “Ağ Reklamları ve Haksız Rekabet”, syf. 92.
10OKAN, Neval; “Ağ Reklamları ve Haksız Rekabet”, syf. 98.
11YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/4412 K. 2005/769 T. 7.2.2005.
12CAN, Mustafa- MEMİŞ, Tekin; “Elektronik Ortamda Haksız Rekabet Halleri”, https://www.mevzuatdergisi.com/2004/09a/04.htm#_ftn123 (Erişim Tarihi:14.05.2018)
13OKAN, Neval; “Ağ Reklamları ve Haksız Rekabet”, syf. 134.
14https://www.nedir.com/pop-up#ixzz2f3H4xz3F
15OKAN, Neval; “Ağ Reklamları ve Haksız Rekabet”, syf. 137.
16http://asikasik.av.tr/internet-ortaminda-haksiz-rekabet/
17BOSNALI, Özge- ÖZÇELİK, Büşra; “İnternet Ortamında Haksız Rekabet”, syf 57.
18ÖZDİLEK, Ali Osman; “Web Sitelerinde Çerçeveleme (Framing) Teknolojisi ve Getirdiği Yasal Problemlere
Kısa Bir Bakış”, Montreal 2002, http://teknolojihukuku.blogspot.com.tr/2007/01/web-sitelerinde-ereveleme-framing.html
19OKAN, Neval; “Ağ Reklamları ve Haksız Rekabet”, syf. 137.
20ÖZDİLEK Ali Osman, “İnternet ve Hukuk”, Papatya Yayıncılık, İstanbul 2002, syf. 204-205.
21CAN, Mustafa- MEMİŞ, Tekin; “Elektronik Ortamda Haksız Rekabet Halleri”, https://www.mevzuatdergisi.com/2004/09a/04.htm#_ftn218 (Erişim Tarihi:14.05.2018)
22MEMİŞ Tekin / BOZBEL, Savaş, “Marka ve Haksız Rekabet Hukuku Bakımından Adwords Reklamlar”, e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Kasım 2008, syf. 81. http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=MARKA%20VE%20HAKSIZ%20REKABET%20HUKUKU%20BAKIMINDAN%20ADWORDS%20REKLAMLAR&kimlik=1227080164&url=makaleler/tmemis-sbozbel-1.htm
23Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2012/12304 K. 2013/14141 T. 3.7.2013
24ERDİL, Engin; “Haksız Rekabet Hukuku”, İstanbul, Vedat Yay., 2012, syf. 309.
25SEVEN, Vural; “Sosyal Paylaşım Sitelerinin Haksız Rekabet Karşısındaki Durumu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, s. 3343-3350 (Basım Yılı: 2015), syf. 3347.
26SEVEN, Vural; syf. 3347.


Yorum Yaz