Nişanın Bozulması Sonucu Manevi Tazminat Davası

Nişanın Bozulması Sonucu Manevi Tazminat Davası

Nişanlanma Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup, evlilik vaadiyle gerçekleşir.  Nişanlılık pek tabii evlilikle son bulabileceği gibi bozulmayla da sona erebilir. Bu noktada nişanlılık bozulmayla sona erdiğinde Türk Medeni Kanunu Madde 121 devreye girmektedir.İlgili madde metnine göre “Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

Nişanın Bozulması sonucunda manevi tazminat talep edilebilmesi için kanun koyucu bazı şartlar öngörmüştür. Bu şartlar;

  • Gerçek bir nişan ilişkisinin mevcut olması gerekmektedir.
  • Nişanlılığın sona erdirilmesi tek taraflı irade açıklamasıyla olmalıdır.
  • Nişanın sona ermesinde tek taraflı kusurlu bir fiil bulunmalı ve bu eylem karşı tarafın kişilik haklarına zarar vermiş olmalıdır.
  • Kişilik hakkına verilen zarar ile kusur arasında illiyet bağı bulunmalıdır.
  • Manevi tazminat talebinde bulunan tarafın kusur oranı hiç olmamalı ya da karşı tarafa göre daha az kusurlu bulunmalıdır.

Nişanın bozulması durumunda kişide oluşan üzüntü, mutsuzluk manevi tazminat talep etmek için yeterli değildir. Kanun koyucunun aradığı şart kişilik haklarında bir eksilmenin yaşanmış olmasıdır. Onun dışındaki kişisel duygular bu noktada belirleyici olmamaktadır.

Manevi tazminat talebi kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan dolayı kişinin bizzat talep etmesi gerekmektedir. Manevi tazminat davası açan tarafın dava devam ederken vefat etmesi halinde dava mirasçılara intikal etmez.

Manevi Tazminat Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Nişanlılık aile hukukundan kaynaklanan bir müessesedir. Aile hukukundan kaynaklanan dava ve işler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre Aile Mahkemesinde görülür. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk mahkemeleri Aile Mahkemesi Sıfatıyla iş bu davaya bakmakla görevlidir. Yetkili mahkeme belirlenirken ise genel hükümler dikkate alınır. Yine Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre ise yetkili mahkeme Davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Zamanaşımı

Nişanın bozulması sonucunda açılacak manevi tazminat davasında zamanaşımı süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda dava açma hakkı ortadan kalkar.

Yukarıda nişanın bozulması sonucu manevi tazminat konusu genel itibariyle açıklanmış olup bu hususlar somut olaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak açısından avukat danışmanlığında hukuki sürecin yürütülmesi faydalı ve doğru olacaktır. Ankara YDA Center'da bulunan hukuk büromuz Dew Partners'te deneyimli, uzman avukatlarımız sizlere en doğru, çözüm odaklı hukuki desteği ve hukuk danışmanlığını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nişanın Bozulması, Manevi Tazminat, Aile Hukuku, İrade, Zarar, İlliyet Bağı, Kusur


Yorum Yaz